Pilot projecten Artemis gericht op biologische buffering

Om de doelstellingen van de toekomstvisie gewasbescherming 2030 en het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming te realiseren zijn er diverse pilots gestart om samen met boeren en tuinders ervaring op te doen en stapsgewijs te komen tot weerbare teelten.

De basis ligt in het verder ontwikkelen van het Integrated Crop Management (ICM) met een biologische buffering. Voor de biologische buffering wordt gezorgd voor een gezond gewas met Biostimulanten en bio control ter ondersteuning. Het gaat hierbij met name om ervaringen op te doen met ‘quick wins’ zodat bij opschaling er op sectorniveau grote stappen kunnen worden genomen.

Artemis stuurt 3 projecten aan

Een drietal pilots worden mede aangestuurd door Artemis, in samenwerking met diverse partijen als BO Akkerbouw, KAVB en het ministerie van LNV. Begeleiding vindt plaats door WUR en Vertify. Deze pilots vinden plaats in de akkerbouw, bloembollen en de sierteelt onder glas. Ze vinden plaats op teeltbedrijven en lopen door tot 2025 met jaarlijks een Go/NoGo. Ervaringen worden besproken met de klankbordgroep. Het projectteam gebruikt deze kennis om verdere richting te bepalen en af te stemmen op actualiteiten uit de praktijk. Het kernteam voert uit en bewaakt de voortgang.

volledige monitoring op 4 bedrijven in de akkerbouw

In de akkerbouw vindt de pilot plaats op 4 bedrijven: zand (2x) en klei (2x). In 2021 is de eerste verkenning gedaan in de akkerbouw met name gericht op de opzet en aanpak. 2022 is het eerste jaar dat er volledig gemonitord kan worden. Belangrijkste uitdagingen zijn aanpak ritnaalden, aaltjes, uienvlieg, trips, wortelduizendpoot en Cerospora, maar ook gericht op fosfaatbeschikbaarheid en vochthuishouding. In de bloembollen is een eerste inventarisatie gedaan naar de belangrijkste knelpunten. Vervolgens zijn op 4 bedrijven (twee gangbare en twee biologische bollenkwekers) de pilots opgezet met grote demo-stroken en met kleinere veldjes als voorverkenning. Dit jaar is de pilot gestart en richt zich op Fusarium en Rhizoctonia (bolontsmetting) en op de aanpak van de tulpengalmijt via o.a. CATT. In de teelt ligt de focus op Botrytis. Daarnaast wordt er samengewerkt met de PPS Bollen, Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt richt deze zich binnen het brede thema van bodemkwaliteit op het specifieke onderdeel van de aaltjesbeheersingsstrategie . De pilot in de sierteelt in de glastuinbouw zit in de opstartfase.

Verdere afstemming in juni

Begin juni komen de telers bijeen om de knelpunten en aanpak met elkaar af te stemmen. Gedacht wordt aan meeldauwbeheersing met groene, efficiënte strategieën en Botrytis. Dit laatste is steeds actueler i.v.m. minder stoken door de hoge gasprijs. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van de pilots.

Daarnaast zijn er onder aanvoering van LTO Nederland 13 pilots gestart in diverse sectoren. Uiteraard zullen leden van Artemis mede deze pilots ondersteunen om te werken aan weerbare teelten.