In moties veel aandacht voor middelen, weinig voor groene alternatieven

In het Tweeminutendebat gewasbeschermingsmiddelen – een vervolg op het Commissiedebat van enkele weken geleden – lijkt polarisatie binnen de politiek op dit dossier groter te worden.

10 moties ingediend

Vanuit Artemis hopen wij dat hiermee het doel om te komen tot weerbare teelten met perspectief voor de teler niet uit het oog verloren wordt. Aan dit debat hebben BBB, GroenLinks, D66, PvdD, SGP, SP en VVD deelgenomen. Er zijn 10 moties ingediend door de verschillende partijen, daarvan zijn er uiteindelijk (na wijziging) 4 aangenomen, 3 verworpen en 3 aangehouden.

De aangenomen moties zijn gericht op kwaliteit grondwaterbeschermingsgebieden, toelatingsbeleid, gebruik middelen niet-toetsbare stoffen en gesloten teeltsystemen.

Minder bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

Adema, Minister van LNV, geeft aan dat er reeds van alles aan gedaan wordt om grondwatergebieden te beschermen. Ook het Ctgb heeft er in zijn aanpak al voor gezorgd dat er minder bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden zijn. Die strengere normen zijn er niet voor niks. De motie van Tjeerd de Groot (D66) over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden te stoppen, is aangenomen.

verbeterd toelatingsbeleid

Ook de motie van Beckerman (SP) c.s. over zo snel mogelijk met een plan te komen om Nederlandse wetenschappers en het RIVM onderzoek te laten verrichten naar een verbeterd toelatingsbeleid, is aangenomen. De zorg over neurologische aandoeningen wordt gedeeld door de minister. Adema geeft aan dat op basis van het coalitieakkoord hij een blootstellingsonderzoek laat doen en stelt voor dit uit te breiden met bijvoorbeeld een review van de meest actuele literatuur, zodat een beter beeld hiervan wordt verkregen. De gewijzigde motie van Vestering (PvdD) c.s. over het gebruik van middelen op basis van giftige niet-toetsbare stoffen te verbieden wordt alsnog aangenomen.

 

concept gesloten teeltsystemen

De motie van Van der Plas over rekening houden met het concept gesloten teeltsystemen, zoals de glastuinbouw, bij de verplichting om in gevoelige gebieden geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken én in zones van 3 meter rondom deze gebieden en oppervlaktewater is eveneens aangenomen. Bij gesloten kasconcepten hoeven outputs niet in het milieu terecht te komen. Adema geeft aan dat er goed werk verricht wordt bij de gesloten teeltsystemen, in kassen, maar het kan altijd nog een tandje beter. Bij de inzet in Europa vraag Adema daarom juist ruimte voor de gesloten teeltsystemen, zodat die inzet ook goed wordt meegenomen in de verordening.

voldoende alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen

Het lijkt erop dat gewasbeschermingsmiddelen steeds meer centraal staan in de debatten in plaats van de reden waarom gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden. Verberkt, directeur Artemis: “De regering heeft ook zorg te dragen dat er voldoende alternatieven komen voor chemische gewasbeschermingsmiddelen. In het regeerakkoord is immers opgenomen om de ingezette omslag naar geïntegreerde gewasbescherming te intensiveren door o.a. het stimuleren van groene alternatieven. Als Artemis verzoeken wij de Tweede Kamer leden hier ook aandacht aan te geven zodat er perspectief in vooruitzicht is voor de teler”.


Meer informatie?

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met Helma Verberkt   (directeur Artemis).

Tip: Dit en ander nieuws voortaan sneller ontvangen? Schrijf u dan in voor de Artemis nieuwsbrief