U bent hier:

Pilot project Akkerbouw

"Testen in de praktijk"

Samen met telers op hun eigen bedrijf onderzoeken wij, welke stappen er genomen kunnen worden om de weerbaarheid te vergroten en welke producten van natuurlijke oorsprong dit kunnen versterken. Telers die bereid zijn te participeren, worden begeleid door een projectteam vanuit Artemis en BO Akkerbouw. Biologische producten worden door Artemis-leden ter beschikking gesteld.

Het projectteam zorgt ervoor dat ook kennis van elders (onderzoek, andere praktijkkennis) wordt ingebracht, zodat het weerbaarheidsniveau over de jaren steeds hoger wordt. De teler bepaalt steeds hoever hij/zij wil gaan.

De teeltcyclus wordt als uitgangspunt genomen.

Plan van aanpak

Samen met de teler wordt in eerste instantie vastgesteld wat hij/zij bij ieder van de 6 stappen al doet om de weerbaarheid te vergroten. Het gaat daarbij onder meer om het in kaart brengen en analyseren van:

 • Bodemanalyse
 • Bouwplan/ teeltrotatie
 • Welke bodem en/of gewas gerelateerde problemen zijn er of worden er verwacht
  • Gewasstress
  • Ziektedruk
 • Gewasbeschermingsplan
 • Bodembewerking en groenbemesters
 • Welke ervaring is er met biostimulanten
 • Welke ervaring is er met Biocontrol
 • Welke monitoringsystemen BOS worden gedaan

Na de analyse wordt per stap bekeken, wat er verbeterd kan worden en of nieuwe middelen van natuurlijke oorsprong hier een positieve bijdrage kunnen leveren. Het projectteam van Artemis en BO Akkerbouw gaat dit samen met de teler bepalen. Er worden monitoringsinstrumenten ingezet om de effecten te bepalen, zodat het jaar erna de opgedane kennis kan worden gebruikt voor een volgende verbeterslag.

Organisatie

De Trekkers voeren het project uit, ondersteund door de Projectsecretaris. Zij zorgen voor de directe contacten met de telers, de planning, de beschikbaarheid van kennis en producten, de monitoring en (tussentijdse) adviseringen en de verdere afspraken. Zij zorgen ook voor een gedetailleerde projectbeschrijving (probleemstelling, activiteiten, planning, begroting, inzet en resultaat), overleg, veldbezoeken, verslagleggingen en communicatie.

De overige leden van het projectteam dragen bij vanuit hun rol: van inhoudelijk, communicatie tot continuering financiering. Op basis van de jaarlijkse rapportage en de jaarplannen wordt de voortgang bewaakt. Afhankelijk van de voortgang, de beschikbare financiën en het jaarplan voor het volgende jaar wordt ieder jaar besloten hoe en in welke omvang de pilot wordt voortgezet.

Globaal jaarplan 2020

(Wordt nog gedetailleerder opgesteld door projectsecretaris Gert Veldhorst, die per 15 juni 2020 via Artemis is toegevoegd aan de pilot)

Ondanks de Coronacrisis kon de pilot op bescheiden schaal gestart worden. Twee telers zijn bereid mee te doen.

De trekkers hebben de telers bezocht en uitgebreid het Plan van Aanpak besproken. Omdat nog niet de gehele teeltcyclus van het begin kan worden meegenomen, is voor 2020 gekozen voor een pre-pilot: instappen in hun huidige teelten, elkaar leren kennen, bezien wat nu al kan e.d. om uiteindelijk voor 2021 de volledige pilot te kunnen starten gebaseerd op de volledige teeltcyclus.

Ook zaken als de monitoring, communicatie en perceelbezoeken zijn in het plan van aanpak vastgelegd.

Planning

Gezamenlijk veldbezoek bij telers 2e helft juni 2020

 • Groepssamenstelling: Cor, Gert, Johan

 • Doel: kennismaking en gewasbeoordeling

Veldbezoek projectteam Artemis en BO Akkerbouw 1e helft augustus 2020

 • Groepssamenstelling: projectteam pilot Akkerbouw, Artemis en BO Akkerbouw, Gert

 • Doel: betrokkenheid projectteam Artemis en BO Akkerbouw

Achtergrond

In de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van medio 2019 van het Ministerie LNV en een groot aantal stakeholders, staat de transitie naar weerbare planten en teeltsystemen centraal. De bouwstenen van dergelijke robuuste weerbare systemen moeten nog ontwikkeld worden, van weerbaar ras, uitgangsmateriaal, plant, gewas, teeltsysteem en omgeving ervan. Het is de visie van Artemis dat op alle niveaus biologische buffering voor weerbaarheid tegen ziekten en plagen kan zorgen. En dat biologische buffering versterkt kan worden door middelen van natuurlijke oorsprong zoals biologische gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten.

In het Uitvoeringsprogramma dat binnenkort uitkomt is de Toekomstvise vertaald in concrete acties van de deelnemende partijen om de bouwstenen te ontwikkelen, ze te integreren en praktijkrijp voor de teler te maken. Dit proces van ontwikkelen en praktijkrijp maken zal stapsgewijs plaats gaan vinden, zodat weerbare systemen op een steeds hoger praktijkniveau voor de teler beschikbaar komen. Een belangrijk aspect van het Uitvoeringsprogramma is om telers van meet af aan in deze transitie mee te nemen. Allerlei acties van verschillende partijen die aan het Uitvoeringsplan deelnemen zijn daarom gericht op kennis verspreiden, kennisnetwerken en pilots met telers en telersgroepen. Artemis heeft als één van de partijen van het Uitvoeringsplan aangeboden pilots te gaan trekken:

 • “Actie: Het opzetten van enkele pilotprojecten met groepen agrarische ondernemers, waarin de weerbaarheid van de gewassen die geteeld worden en van het gehele bedrijf centraal staan. Deze pilotprojecten richten zich op het identificeren van de ziekten, plagen en onkruiden en het beschikbaar stellen van kennis om de weerbaarheid van de gewassen en het gehele bedrijf stapsgewijs te verhogen. Artemis neemt hiervoor het initiatief.”