U bent hier:

Toegewezen acties

Bij deze acties uit het uitvoeringsprogramma is Artemis direct of indirect betrokken: 

Actie #30

Het inventariseren van de mogelijkheden om nuttige organismen gericht in te kunnen zetten om ziekten, plagen en onkruiden te beheersen en te bestrijden. 

Betrokken partijen

Artemis, LNV, TKI, LTO i.s.m. onderzoek

Het gewenste resultaat:

Rapport: inventarisatie (ook buiten NL) naar succesvolle biodiversiteit in- rondom teelt voor optimale 'standing army' van nuttige micro's en macro's.

Actie # 40

Het – daar waar nodig – stimuleren van pre-competatief onderzoek naar consortia van (micro-)organismen om het microbioom van gewassen in hun teeltomgeving te verbeteren, zodat inzicht ontstaat welke producten hiervoor ontwikkeld moeten worden. Artemis neemt hiervoor het initiatief en wil bijdragen door vroegtijdig op de productontwikkeling in te gaan zetten.

Betrokken partijen

Artemis, TKI, NWO, LNV, fundamentele en praktijkonderzoekinstellingen

Het gewenste resultaat:

Een overkoepelend programma voor toepassingsgericht onderzoek aan het microbioom, zodat er na 2025 steeds meer toepassingen zijn in weerbare systemen.

Actie #30

Het ziet ernaar uit dat consortia van (micro-)organismen overlappen in werkingsmechanismen. Het inventariseren van de overlap tussen consortia van (micro-)organismen. Artemis neemt hiervoor het initiatief en benut de resultaten hiervan voor het formuleren van een vervolgactie.

Betrokken partijen

Artemis, onderzoek Internationaal)

Gewenst resultaat

Rapport: mate van overlap in werkingsmechanisme tussen micro's van biocontrol, biostimulanten, biociden en microbioom

De volgende actie(s) is/zijn inmiddels afgerond:

Actie #113

Het opzetten van enkele pilotprojecten met groepen agrarische ondernemers, waarin de weerbaarheid van de gewassen die geteeld worden en van het gehele bedrijf centraal staan. Deze pilotprojecten richten zich op het identificeren van de ziekten, plagen en onkruiden en het beschikbaar stellen van kennis om de weerbaarheid van de gewassen en het gehele bedrijf stapsgewijs te verhogen.

Betrokken partijen

Artemis, Telers, BO-Akkerbouw, LTO, Agrodis-leden

Gewenst resultaat

Pilots akkerbouw gestart in 2020; in 2021 uitgebreid met pilot bloembollen en een kasteelt, daarna uitbreiding naar andere sectoren

Reactie Artemis op het uitvoeringsprogramma

Artemis zal met haar biologische producten, Biocontrol en Biostimulanten, op drie niveaus bijdragen:

  • Essentieel  voor weerbare teeltsystemen is biologische buffering van de bodem en de omgeving van het gewas. Die is onvoldoende in de huidige teeltsystemen en moet sterk verhoogd worden. De biologische producten van Artemis ondersteunen dit proces
  • De weerbaarheid van de plant van zaad tot gewas moet ook verhoogd worden. Door de biologische producten van Artemis wordt dit bereikt door de plant beter te wapenen tegen biotische en abiotische stress
    Nieuwe producten en nieuwe samenstellingen van de biologische producten zorgen dus dat zowel de weerbaarheid van het teeltsysteem als van de plant verhoogd wordt, zodat ziekten en plagen minder kansen krijgen: de kern van de transitie in het Uitvoeringsprogramma
  • Toch zullen  ziekten en plagen blijven optreden. Daartegen gebruiken we dan specifieke Biocontrol middelen. Omdat ze natuurlijk zijn, zullen ze de biologische buffering van het teeltsysteem niet verstoren. En omdat ze laag-risico zijn is er geen sprake van schadelijke emissies en residuen.

Om dit te bereiken, zullen nog wel barrières zoals regelgevingen voor toename beschikbaarheid en toepassingen van nieuwe producten, geslecht moeten worden. En ook mindset veranderingen zijn nodig."

Veel zal nog de komende 10 jaar ontwikkeld en in de praktijk beproefd moeten worden.
Maar daar gaat Artemis voor met de gedachte ‘biologie als basismindset in binnen- en buitenteelt'.
(Piet Boonekamp, toenmalig directeur Artemis)

Meer weten?

Het algehele uitvoeringsplan gewasbescherming 2030 (ruim 50 pagina's lang) is een vertrouwelijk document en niet voor publicatie bestemd. Als lid van Artemis kunt u inzage in dit document krijgen. Wilt u een exemplaar van het uitvoeringsplan ontvangen? Vraag dit aan via het secretariaat.