U bent hier:

Jaarplan UP Gewasbescherming 2024 gepresenteerd aan de Tweede Kamer

Onlangs is het nieuwe jaarplan 2024 van het UP 2030 aangeboden aan de Tweede Kamer met een een gedetailleerd overzicht van de prioritaire acties die de werkgroepen van het Uitvoeringsprogramma in dat jaar zullen initiëren en implementeren

De ambitie is dat de Nederlandse agrarische ondernemers in 2030 wereldwijd toonaangevend zijn op het gebied van duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen. Deze ontwikkeling naar weerbare planten en teeltsystemen is belangrijk. Omdat we tegen grenzen aanlopen en een duurzame en gezonde bedrijfsvoering voor agrarische ondernemers het bestaansrecht vormt, is deze omslag noodzakelijk. En door deze ontwikkelingen te stimuleren, kan deze innovatieve sector zich ook op dit vlak doorontwikkelen tot wereldwijd toonaangevend. Artemis is een van de ondertekende partijen van het UP 2030.

De realisatie van de doelen in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 vereist concrete acties die leiden tot gedragsveranderingen bij telers en de implementatie van nieuwe teeltsystemen en technieken. Het Uitvoeringsprogramma legt nadruk op de ontwikkeling en toepassing van weerbare teelten en gewassen, en bevordert de verbinding tussen land- en tuinbouw en natuur. Hierbij ligt extra prioriteit op de principes van geïntegreerde gewasbescherming, inclusief preventieve maatregelen zoals een ruimer bouwplan, verstandige teeltkeuze, weerbare rassen, gezond uitgangsmateriaal, monitoring en diagnostiek van ziekten en plagen, evenals de inzet van niet-chemische middelen zoals mechanische onkruidbestrijding, biologische bestrijders, en klimaatbeheersing in gesloten teelten

Het Jaarplan 2024 geeft een gedetailleerd overzicht van de prioritaire acties die de werkgroepen van het Uitvoeringsprogramma in dat jaar zullen initiëren en implementeren. Deze acties zijn zorgvuldig geselecteerd vanwege hun verwachte significante bijdrage aan het bereiken van de gestelde doelen.

De Toekomstvisie Gewasbescherming bevat drie strategische doelen:
- Planten en teeltsystemen zijn weerbaar
- Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden
- Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder residuen op producten

Jaarplan 2024 - Uitvoeringsprogramma Gewasbeschemring 2030 
[PDF | 26 pagina's | 811kB | publicatie: januari 2024]