U bent hier:

Inspectieresultaten toepassing van gewasbeschermingsmiddelen 2023

De NVWA houdt toezicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een onderdeel hiervan zijn onze toepassingsinspecties. Dat zijn onaangekondigde inspecties tijdens de bespuiting van de gewassen. In 2023 werden 114 toepassingsinspecties uitgevoerd in de buitenteelt van land- en tuinbouwgewassen.

- De onderstaande tekst is afkomstig uit een nieuwsbrief van de NVWA. Artemis heeft geen invloed op inhoud en vorm -

In het kort: naleving regels moet beter

In de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en het Activiteitenbesluit milieubeheer (sinds 2024 Besluit activiteiten leefomgeving) staan algemene voorschriften voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze voorschriften zijn er om mens, dier en milieu te beschermen. In het wettelijk gebruiksvoorschrift van de middelen zelf staan vaak aanvullende voorwaarden. Bijvoorbeeld dat een teler een middel alleen mag toepassen met bepaalde spuittechnieken.

We controleren of telers en loonwerkers zich aan de regels houden op het moment dat zij het middel toepassen. Ook controleren we of ze een bewijs van vakbekwaamheid hebben en of zij voldoen aan de verplichte keuring van hun spuitapparatuur.

In 2023 voerden we 114 toepassingsinspecties uit in de buitenteelt van land- en tuinbouwgewassen. Bij alle inspecties ging het om toepassingen met spuitapparatuur. Bij 36 inspecties zagen we 1 of meerdere overtredingen. Bij 68% van de inspecties werden de regels nageleefd. In 2022 ging het nog om naleving van de regels bij 76% van de inspecties. We voerden toen 154 toepassingsinspecties uit.

Inspectieresultaten: overtredingen bij 36 van de 114 inspecties

We voerden inspecties uit bij telers en loonwerkers in de teelt van verschillende soorten gewassen. Bij 68% van de inspecties werden de regels nageleefd. Bij 36 van de 114 inspecties zagen we 1 of meerdere overtredingen.

Het merendeel van de overtredingen ging over het niet juist gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen. Bij 26 van de 36 inspecties zagen we overtredingen op dit onderdeel. Het ging dan om:

 • Gebruik van niet toegelaten middelen.
 • Overtredingen van de voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.
 • Overtredingen van de gebruiksvoorschriften van de gewasbeschermingsmiddelen.
Resultaten per doelgroep:
Doelgroep Aantal inspecties Aantal inspecties niet akkoord Nalevingspercentage
Telers akkerbouw 38 9 76%
Telers bloembollen 18 6 67%
Telers fruitteelt 21 8 62%
Telers groenteteelt 12 2 83%
Telers sierteelt: buitenteelt van vaste planten, bloemisterijen en/of boomkwekerijgewassen 13 7 46%
Loonwerkers diverse teelt- en gewassoorten 12 4 67%
Totaal 114 36 68%

Inspectieresultaten eisen driftreductie uit Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan algemene voorschriften over driftreductie. Dat is het verkleinen van het risico dat het middel naar de omgeving verwaait. Toepassingen met spuitapparatuur moeten hieraan voldoen. We controleerden of telers zich aan deze voorschriften hielden. Bij 18 van de 114 inspecties was dit niet het geval. Het ging om de volgende overtredingen:

 • De teler maakte geen gebruik van een techniek die minimaal 75% driftreductie haalt. Deze overtreding zagen we 10 keer.
 • De teler gebruikte geen kantdop langs een oppervlaktewaterlichaam. De overtreding zagen we 4 keer.
 • Er was geen drukregistratievoorziening. Deze overtreding zagen we 3 keer.
 • Er werd in de teeltvrije zone gespoten. Deze overtreding zagen we 1 keer.

Inspectieresultaten gebruik volgens gebruiksvoorschrift en gebruik toegelaten middelen
We controleerden ook of telers zich aan de specifieke voorwaarden voor het gebruik van een middel hielden. Deze staan in het gebruiksvoorschrift bij het middel. Ook controleerden we of telers toegelaten middelen gebruikten. Bij 11 inspecties zagen we onder andere de volgende overtredingen:

 • De teler voldeed niet aan de voorschriften over driftreductie uit het gebruiksvoorschrift.
 • De teler gebruikte een niet in deze teelt toegelaten middel.
 • De teler gebruikte een niet meer toegelaten middel.
 • De teler gebruikte een te hoge dosering van een middel.

22 overtredingen driftreductie-voorschriften
We zagen bij 20 bespuitingen overtredingen van de voorschriften over driftreductie. Het ging in totaal om 22 overtredingen. Bij 2 inspecties ging het om een overtreding van zowel voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer als voorschriften uit het gebruiksvoorschrift.

Overige inspectieresultaten
Verder zagen we tijdens onze inspecties de volgende overtredingen:

 • De teler had geen bewijs van vakbekwaamheid. Deze overtreding zagen we 4 keer.
 • De teler voldeed niet aan de keuringsplicht van de toedieningsapparatuur. Deze overtreding zagen we 7 keer.
 • De teler voldeed niet aan de zorgplicht. Dat gaat over het zorgvuldig omgaan met de middelen. Deze overtreding zagen we 4 keer.

Hoe hebben wij gehandhaafd?
Bij overtredingen maakten we een rapport van bevindingen op of gaven we een schriftelijke waarschuwing. In totaal stelden we tijdens deze inspectieronde 29 rapporten van bevindingen op en gaven we 7 schriftelijke waarschuwingen. Lees meer over ons interventiebeleid.

Vervolgaanpak: maatregelen voor betere naleving
Telers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Als zij de regels niet goed naleven levert dit risico’s op voor mens, dier en milieu. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wijst erop dat dit gevolgen kan hebben voor de toelating van middelen. Wij werken samen met het Ctgb en de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (I en W) aan maatregelen om de naleving van de regels te vergroten. Wij vinden het belangrijk dat de regels duidelijk en uitvoerbaar zijn. De ideeën voor de maatregelen ontstonden in mei 2023 tijdens een brainstormsessie met telers en andere stakeholders.

Wij blijven in de tussentijd toezicht houden op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Bron: NVWA