U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Handreiking weerbare rassen

  Geplaatst: 17 juni 2024
  Weerbare rassen zijn één bouwsteen voor het realiseren van weerbare teelsystemen. Plantum heeft daarom in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 als actie opgenomen: ‘Als handrei
  Lees meer
 • Inspectieresultaten toepassing van gewasbeschermingsmiddelen 2023

  Geplaatst: 05 juni 2024
  De NVWA houdt toezicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een onderdeel hiervan zijn onze toepassingsinspecties. Dat zijn onaangekondigde inspecties tijdens de bespuiting van de gewassen. I
  Lees meer
 • Jaarbeeld 2023 NVWA en zelfinspectietool Gewasbescherming

  Geplaatst: 03 juni 2024
  De NVWA heeft onlangs het jaarbeeld 2023 gepubliceerd. Ten aanzien van gewasbescherming is in 2023 een handhavingsaanpak ontwikkeld om in 2025 tot een naleving van 90% bij gebruik en toepassing van ge
  Lees meer
 • Weer veel moties bij commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen 🔒

  Geplaatst: 29 mei 2024
  Onlangs heeft het commissiedebat gewasbeschermingsmiddelen plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Dit was de eerste keer dat de nieuwe leden van de Tweede Kamer aan dit debat deelnamen. De volgende politi
  Lees meer
 • Staat van Plantgezondheid 2023 🔒

  Geplaatst: 13 mei 2024
  Elke vijf jaar wordt de “staat van de Nederlandse plantgezondheid” uitgebracht, met daarin de state-of art, verwachte trends, en opgaven richting 2030 op het gebied van plantgezondheid. Onlangs is het
  Lees meer
 • Inzet demissionair minister Adema voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Geplaatst: 13 mei 2024
  In Nederland is het Ctgb zeer actief om alternatieven voor chemische gewasbescherming sneller beschikbaar te krijgen, bijvoorbeeld door het instellen van een verduurzamingsloket voor groene middelen.
  Lees meer
 • Kaderrichtlijn Water (KRW) en toelating

  Geplaatst: 10 mei 2024
  Vanuit de KRW ligt er met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater een grote opgave. De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen behoort tot de grootste bronnen van KRW-normove
  Lees meer
 • Onderzoek mogelijkheid verbod gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

  Geplaatst: 10 mei 2024
  Demissionair minister Adema heeft in twee delen een impactanalyse door Wageningen University & Research (WUR) laten uitvoeren om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebi
  Lees meer
 • Webinar EU IPM decisions and IPMWORKS project 🔒

  Geplaatst: 01 mei 2024
  Onlangs is een interessant webinar gehouden onder leiding van Rosemary Collier (Warwick Crop Centre) over 2 lopende EU projecten: IPM Decisions en IPMWORKS. Tijdens het webinar heeft Dr. Mark Ramsden
  Lees meer
 • Nieuwe dossierindeling voor aanvraag gewasbeschermingsmiddel

  Geplaatst: 23 april 2024
  Het Ctgb neemt binnenkort een vernieuwde zaakgerichte IT-werkomgeving in gebruik. Daarvoor is het noodzakelijk om gestandaardiseerde dossierindelingen en bestandsnamen te hanteren bij een aanvraag voo
  Lees meer
 • ‘Middelen, mensen en milieu’ een informatieve podcast over gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Geplaatst: 16 april 2024
  Hoe worden gewasbeschermingsmiddelen en biociden beoordeeld voor de officiële toelating? Die vraag wordt vaak gesteld. Vragen naar deze boordeling gaan meestal over één stof of middel, een specifieke
  Lees meer
 • Pilots in de teelt van bloembollen

  Geplaatst: 16 april 2024
  In het kader van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 lopen er meerdere pilots vanuit Artemis en LTO in diverse sectoren. In de bloembollen zijn deze pilots gezwaluwstaart met als titel “Duu
  Lees meer
 • Alleen nog nieuwe informatie over toelating melden bij Ctgb

  Geplaatst: 03 april 2024
  Het kan gebeuren dat de werkzaamheid van een toegelaten middel tegenvalt, dat er een onverwacht effect op planten of resistentieontwikkeling wordt geconstateerd. Vanaf 2024 moet de toelatinghouder all
  Lees meer
 • Doorontwikkeling Milieu-Indicator Gewasbescherming (MIG)

  Geplaatst: 18 maart 2024
  De afgelopen jaren is via een PPS ingezet op het ontwikkelen van de basis voor de Milieu Indicatie Gewasbescherming (MIG) door het agrobedrijfsleven en het ministerie van LNV. De MIG is een tool om de
  Lees meer
 • Tuinplantenketen zet vergroening in gewasbescherming door

  Geplaatst: 07 februari 2024
  Met regelmaat laat Tuinbranche Nederland onderzoek doen naar residu van gewasbeschermingsmiddelen op tuinplanten. Het onderzoek werd uitgevoerd door CLM in samenwerking met Stichting Natuur & Milieu.
  Lees meer
 • Groeiende rol Bioprotectans in gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 05 februari 2024
  Door de snelle wegval van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, ofwel bioprotectans, steeds belangrijker. Daarbij kun je denken aan natuurlijk
  Lees meer
 • Kennisinfrastructuur versterken door samenwerking voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 19 januari 2024
  In de kamerbrief van deze maand gaat minister Adema (LNV) nader in op de verdere uitwerking van de loskoppeling van verkoop en advies. Dit sluit aan bij de kamerbrief van afgelopen jaar, waarin de min
  Lees meer
 • Fonds 'Kleine Toepassingen' wordt voortgezet

  Geplaatst: 19 januari 2024
  Demissionair minister Adema heeft naar aanleiding van het rapport getiteld “Advies vervolg Fonds Kleine toepassingen” en de aangenomen motie van het lid Grinwis c.s. besloten om het Fonds Kleine Topas
  Lees meer
 • Jaarplan UP Gewasbescherming 2024 gepresenteerd aan de Tweede Kamer

  Geplaatst: 17 januari 2024
  Onlangs is het nieuwe jaarplan 2024 van het UP 2030 aangeboden aan de Tweede Kamer met een een gedetailleerd overzicht van de prioritaire acties die de werkgroepen van het Uitvoeringsprogramma in dat
  Lees meer
 • STORL neemt nu ook resten middelen in

  Geplaatst: 15 januari 2024
  De vorig jaar vernieuwde STORL-regeling gaat een volgende fase in: vanaf nu worden ook resten van gewasbeschermingsmiddelen ingenomen. De STORL-regeling houdt in dat telers en loonwerkers kosteloos le
  Lees meer
 • Duurzame gewasbeschermingsmiddelen krijgen voorrang via Verduurzamingsloket

  Geplaatst: 08 januari 2024
  Helma Verberkt, directeur Artemis: Als Artemis zijn wij zeer verheugd met het initiatief van Ctgb om een verduurzamingsloket voor gewasbeschermingsmiddelen in te stellen. Veel nieuwe duurzame ontwikk
  Lees meer
 • Vewin-lijst van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in oppervlaktewater geactualiseerd

  Geplaatst: 21 december 2023
  Vewin meldt jaarlijks bij het Ctgb een lijst van werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden die op de innamepunten voor drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater één of
  Lees meer
 • Rapport “Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw”

  Geplaatst: 29 november 2023
  NIOO-KNAW bracht onlangs, mede op initiatief van Artemis, het rapport “Samenstelling, Functioneren en Toepassing van Plantmicrobiomen in de Landbouw” uit. Dit rapport beschrijft het huidige wetenschap
  Lees meer
 • Workshop 'Gesloten Vulsysteem & AgroCloser'

  Geplaatst: 03 november 2023
  Het bedrijfsleven en de overheid werken samen aan veilig en emissieloos vullen van spuitmachines. Dankzij innovatie bij leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en -technieken is er nu een gesloten
  Lees meer
 • Zijn heffingen op gewasbeschermingsmiddelen zinvol? 🔒

  Geplaatst: 01 november 2023
  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid van heffingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, in het kader van het
  Lees meer
 • Bestrijdingsmiddelenatlas is geactualiseerd

  Geplaatst: 09 oktober 2023
  In de Atlas Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater is te zien welke werkzame stoffen en metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden voorkomen in het Nederlandse oppervlaktewater, gebaseer
  Lees meer