U bent hier:

Het actuele nieuws

 • Transitie in de land- en tuinbouw wordt doorgezet 🔒

  Geplaatst: 19 september 2023
  In een Kamerbrief heeft demissionair Minister Adema toegelicht welke stappen hij de komende tijd nog zal zetten om te zorgen dat de transitie in de landbouw ondanks de demissionaire status van het kab
  Lees meer
 • GLB-projectsubsidies voor praktijkleernetwerken en demonstratiebedrijven

  Geplaatst: 08 september 2023
  In het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werken we samen aan de verduurzaming van de landbouw. Belangrijke manieren daardoor zijn: door te leren van elkaar en door kennis te delen tussen a
  Lees meer
 • Bijenrichtsnoer 🔒

  Geplaatst: 07 september 2023
  De Europese Commissie (EC) heeft de EFSA gevraagd de risicobeoordeling voor honingbijen, hommels en solitaire bijen te herzien. Deze leidraad beschrijft hoe de risicobeoordeling voor bijen van gewasbe
  Lees meer
 • Ctgb: Publicatie update Centrale Zone Evaluation Manual Ecotoxicologie

  Geplaatst: 25 augustus 2023
  De centrale Zone Evaluation Manual Ecotoxicologie is geupdate. Aanleiding zijn nieuwe afspraken gemaakt in de Centrale Zone. De details staan in de editing log van de Evaluation Manual. Het betreft e
  Lees meer
 • Vanaf 1 sept: Subsidie voor bedrijfsmiddelen ter bevordering van duurzame gewasbescherming

  Geplaatst: 02 augustus 2023
  Vanaf 1 september is de subsidie "Geïntegreerde gewasbescherming" beschikbaar via het RVO. Het doel van deze subsidie is het verminderen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.
  Lees meer
 • CE-markering meststoffen en biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 27 juli 2023
  Kiwa VERIN en het EFCI-Register hebben beide toelichtingen gegeven aan de Themagroep 'Biostimulanten' van Artemis over de CE-markering in verband met de Fertilising Products Regulation (FPR) 2019/1009
  Lees meer
 • ‘SUR heeft geringe impact op voedselzekerheid en -productie’ (een update) 🔒

  Geplaatst: 11 juli 2023
  Het is alweer meer dan een jaar geleden dat het voorstel voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR) in Europa is gepubliceerd. Vanuit verschillende lidstaten zijn reacties daarover binn
  Lees meer
 • Lelieteler in Drenthe mag wél gewasbescherming toepassen

  Geplaatst: 10 juli 2023
  Een uitspraak in hoger beroep over het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de zaak van een lelieteler in Drenthe heeft de eerdere uitspraak van het kort geding vernietigd.
  Lees meer
 • “Innovatie op wetgeving noodzakelijk voor versnelling” 🔒

  Geplaatst: 22 juni 2023
  Op het IOBC Symposium ‘Biocontrol needs and Challenges in future cropping systems’ is ook een aparte sessie georganiseerd over ‘Risk asessment and regulations’. Vanuit het Ctgb werd ingegaan op het ze
  Lees meer
  Jennifer Lewis
 • Uitspraak rechter heeft consequenties voor vergroening van de sector

  Geplaatst: 16 juni 2023
  De rechter van de rechtbank Noord-Nederland in Assen heeft een door omwonenden aangevraagd verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in een lelieveld toegewezen.
  Lees meer
 • Ctgb focust op doorlooptijden, verduurzaming en meer inzicht in gezondheidseffecten

  Geplaatst: 07 juni 2023
  Het Ctgb heeft de speerpunten voor de meerjarenstrategie 2024-2027 vastgesteld. Op basis van verschillende onderzoeken en analyses komt het Ctgb tot de volgende drie prioriteiten voor de nieuwe beleid
  Lees meer
  Scherm-afbeelding-2023-06-07-om-13.05.26.png?1686135963545
 • Het perspectief van biologische landbouw 🔒

  Geplaatst: 05 juni 2023
  Middels een brief heeft minister Adema de Tweede Kamer het rapport ‘Het perspectief van biologische landbouw’ aangeboden.
  Lees meer
 • Publieke commentaarronde normen Biostimulanten 'deel 3' beschikbaar! 🔒

  Geplaatst: 24 mei 2023
  Per direct is deel 3 (tevens het laatste deel) van de publieke commentaarronde voor biostimulanten opengesteld. Dit laatste deel betreft 3 normen, die een aanvulling zijn op de eerder gecommuniceerde
  Lees meer
 • Vanaf 2024: Monitoring van bestuivers 🔒

  Geplaatst: 10 mei 2023
  In de Tweede Kamer is een motie aangenomen, die het kabinet verzoekt, om vanaf 2024 jaarlijks te rapporteren over de monitoring van bestuivers, en hierbij in te zetten op de indicator bijen-, hommel-
  Lees meer
 • Verschillende moties aangenomen over gewasbescherming in de Tweede Kamer 🔒

  Geplaatst: 09 mei 2023
  Vier van de vijf ingediende moties tijdens twee-minuten debat op 19 april jl. zijn op 9 mei aangenomen. Artemis volgt de omzetting nauwlettend en werkt met anderen brancheorganisaties samen aan de ont
  Lees meer
 • Ctgb: DROPLET versie 1.3.2 per direct ingevoerd

  Geplaatst: 02 mei 2023
  Het model DROPLET (DRinkwater uit OPpervlaktewater-Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool) wordt gebruikt om te beoordelen of werkzame stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen de drinkwaternorm (0.1 µg/L)
  Lees meer
  Drinkwater-symboolfoto.jpg?1683005658739
 • Milieuvriendelijke technieken aanmelden voor de Milieulijst 2024

  Geplaatst: 26 april 2023
  Leveranciers van milieuvriendelijke technieken en ook andere partijen kunnen nieuwe technieken voorstellen voor de Milieulijst 2024. Voor een investering in een techniek op deze lijst betaalt een onde
  Lees meer
 • Ctgb jaarverslag 2022: Stappen naar duurzaamheid

  Geplaatst: 26 april 2023
  Deze week publiceerde het Ctgb het jaarverslag over 2022. Een blik loont in het bijzonder op de interactieve infographic, met verschillende onderwerpen, zoals de initiatieven voor duurzame landbouw of
  Lees meer
 • Veel Output uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030 🔒

  Geplaatst: 20 april 2023
  Het jaarplan 2023 van het UP Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 is vastgesteld door de stuurgroep. Het jaarplan, dat mede met input van de diverse werkgroepen is opgesteld, bevat de acties waaraan in
  Lees meer
 • Zorgen over waterkwaliteit 🔒

  Geplaatst: 19 april 2023
  Vanuit diverse politieke partijen wordt de zorg geuit over de waterkwaliteit, met name in grondwaterbeschermingsgebieden, en het behalen van de doelen in de KRW. De minister geeft aan dat de waterkwal
  Lees meer
 • Veel aandacht effecten gewasbeschermingsmiddelen op gezondheid mens 🔒

  Geplaatst: 19 april 2023
  De zorgen in de samenleving over de gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan en het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn groot. De huidige Europese goedkeuringsprocedure van gewasb
  Lees meer
 • Tussendoelen geïntegreerde gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 19 april 2023
  Minister Adema van LNV heeft onlangs de Tweede Kamer geïnformeerd over de tussendoelen gericht op geïntegreerde gewasbescherming en vallend binnen de afspraken in het coalitieakkoord. Binnen de geïnte
  Lees meer
 • Artemis ondersteunt ontwikkeling van een objectieve Milieu Indicator Gewasbescherming

  Geplaatst: 17 april 2023
  Het maatschappelijk debat over gewasbeschermingsmiddelengebruik wordt op vele fronten gevoerd. Dit heeft geleidt tot het ontwikkelen van een objectieve milieu-indicator voor gewasbeschermingsmiddelen
  Lees meer
 • Toekomstige trajecten naar duurzame gewassen

  Geplaatst: 17 april 2023
  Onderzoekers van de WUR hebben een analyse uitgevoerd van de gevolgen van het Europese toelatingsbeleid van gewasbeschermingsmiddelen binnen de context van de implementatie van de Farm-to-Fork Strateg
  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst nieuwe verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) 🔒

  Geplaatst: 12 april 2023
  Onlangs is een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd door LNV over de EU verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’. Deze concept verordening is in juni 2022 gepubliceerd en betreft
  Lees meer
 • Parlementaire behandeling 'gewasbescherming buiten de landbouw' 🔒

  Geplaatst: 06 april 2023
  Afgelopen jaar is tijdens de parlementaire behandeling van een voorstel tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden met betrekking tot het (particulier) gebruik van gewasbescherming
  Lees meer
 • Aandringen op sturing milieu impact in de 'SUR' 🔒

  Geplaatst: 30 maart 2023
  De minister geeft in zijn recente reactie aan de Tweede Kamer  aan, dat de aanvullende impactanalyse van het EC voorstel ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ (SUR) niet tot vertraging mag leid
  Lees meer
 • Goede intenties, maar geen doorbraak in gewasbeschermings-beleid 🔒

  Geplaatst: 30 maart 2023
  Het thema gewasbescherming blijft actueel in de Tweede Kamer. Vanuit de fracties van VVD, D66, CDA, SP, GroenLinks en PvdA, PvdD, ChristenUnie, SGP en BBB zijn schriftelijke vragen gesteld aan ministe
  Lees meer
 • Reactie minister op schriftelijke vragen omtrent voorstel ontkoppeling verkoop en advies 🔒

  Geplaatst: 23 maart 2023
  Onlangs heeft minister Adema een brief   gestuurd naar de Tweede Kamer over zijn voornemen om verkoop en advies van gewasbeschermingsmiddelen los te koppelen en daarmee invulling te geven aan de afspr
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1659683725977
 • De rol van Artemis in de discussie over de 'kennisinfrastructuur' 🔒

  Geplaatst: 17 maart 2023
  Begin maart heeft Minister Adema (LNV) door middel van een Kamerbrief aangekondigd, hoe “advies en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen” in Nederland van elkaar gescheiden moeten worden. Artemis heef
  Lees meer
 • Geactualiseerde instructie berekening drinkwatercriterium

  Geplaatst: 15 maart 2023
  Het Ctgb publiceert een nieuwe werkinstructie voor het berekenen van het 90-percentiel van de gemeten concentraties gewasbeschermingsmiddelen in drinkwater. Deze nieuwe werkinstructie is nodig, vanweg
  Lees meer
 • EU publiceert toolbox met ‘Good IPM Practices’ om minder chemische gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken 🔒

  Geplaatst: 01 maart 2023
  Het beheersen van onkruiden, ziekten, plagen is noodzakelijk om zowel de voedselzekerheid te waarborgen als om tuinders en boeren een levensvatbaar inkomen te garanderen voor hun productie.  
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1658995766947
 • Ctgb: nieuwe versie Evaluation Manual Biopesticides

  Geplaatst: 23 februari 2023
  Het Ctgb meld dat er een nieuwe versie van de Evaluation Manual (EM) Biopesticides ofwel bioprotectans is. Deze  beschrijft in detail de gegevensvereisten en risicobeoordeling voor biopesticiden. 
  Lees meer
 • Tussentijdse bevindingen in de EU op de SUR 🔒

  Geplaatst: 15 februari 2023
  Vanuit de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer zijn Thom van Campen (VVD) en mevrouw Vestering (PvdD) aangesteld als rapporteurs op het EU-voorstel verordening duur
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1658995766947
 • Werkbezoek VVD aan Artemis 🔒

  Geplaatst: 15 februari 2023
  Deze week mochten wij Thom van Campen en Peter Valstar de twee landbouw woordvoerders van VVD in de Tweede Kamer ontvangen voor een werkbezoek aan Artemis. 
  Lees meer
 • Terugkijken: Webinar IBMA 🔒

  Geplaatst: 08 februari 2023
  Lees meer
 • Kansen voor biocontrol tijdens de Grüne Woche 🔒

  Geplaatst: 26 januari 2023
  Deze week vindt de Grüne Woche plaats in Berlijn. Dit is een grote landbouwbeurs gericht op de consument. Duitsland is een belangrijk afzetland voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Nederland exporte
  Lees meer
 • Event groene genetica, veredeling en gewasbescherming

  Geplaatst: 16 januari 2023
  Donderdag 16 februari 2023 organiseert het AgriFoodTech Flanders consortium samen met Wageningen University & Research (WUR), HollandBIO, RVO en VLAIO een matchmaking event Vlaanderen-Nederland gefocu
  Lees meer
 • Werkbezoek met woordvoerder landbouw van SGP 🔒

  Geplaatst: 16 januari 2023
  Artemis wil in 2023 alle relevante politieke partijen spreken over hun standpunten over weerbare teelten en groene gewasbescherming. Afgelopen week was SGP op bezoek.
  Lees meer
 • Wereldwijd akkoord over biodiversiteit

  Geplaatst: 21 december 2022
  Op de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties (VN) in Montreal (Canada) is met bijna 200 landen een akkoord gesloten over biodiversiteitsherstel.
  Lees meer
 • Terugkijken: Webinar Biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 20 december 2022
  Onlangs heeft de European Biostimulants Industry Council (EBIC) een webinar gehouden over biostimulanten met als titel 'Crop nutrition and food security: how plant biostimulants optimise fertiliser us
  Lees meer
  noun-link-1721079.png?1658995766947
 • Van 4% naar 15% biologische landbouw in 2030

  Geplaatst: 20 december 2022
  Nederland heeft de ambitie dat in 2030 15% van het landbouwoppervlak voor biologische landbouw gebruikt wordt. Om dat te bereiken gaat LNV samen met de sector en ketenpartijen aan de slag om biologisc
  Lees meer
  Binnenhof4.jpg?1665656230781
 • Uitbreiden laag-risicomiddelen met kleine toepassingen eenvoudiger

  Geplaatst: 20 december 2022
  Vanaf 1 januari 2023 is voor laag-risicomiddelen (gewasbescherming) een verkorte uitbreidingsprocedure voor kleine toepassingen mogelijk. Het Ctgb reageert hiermee op een door de Tweede Kamer aangenom
  Lees meer
  gewasbeschermingsmiddelen-langwerpig.png?1671532353428
 • Informatiebijeenkomst nieuwe verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ 🔒

  Geplaatst: 20 december 2022
  Lees meer
 • Terugkijken: Webinar Agro CloSer en nieuwe STORL-regeling 🔒

  Geplaatst: 08 december 2022
  Lees meer
 • 'Een totaalpakket voor een gezonde teelt'

  Geplaatst: 01 december 2022
  De directeur van Agrodis, Conno de Ruijter, spreekt in een interview over toeleveranciers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector en de rol van Integrated Crop Management.
  Lees meer
  lees hier het artikel
 • In moties veel aandacht voor middelen, weinig voor groene alternatieven

  Geplaatst: 21 november 2022
  In het Tweeminutendebat gewasbeschermingsmiddelen – een vervolg op het Commissiedebat van enkele weken geleden – lijkt polarisatie binnen de politiek op dit dossier groter te worden.
  Lees meer
 • Geef zelf feedback aan de EU over een drietal onderwerpen

  Geplaatst: 10 november 2022
  Er zijn verschillende initiatieven gepubliceerd of bijgewerkt op de portaalsite "Geef uw mening" van de Europese Commissie. Een aantal ervan raken direct of indirect uw bedrijfsvoering. Wij willen u a
  Lees meer
 • Uitnodiging Webinar Agro CloSer en nieuwe STORL-regeling 🔒

  Geplaatst: 08 november 2022
  Lees meer
  webinar.png?1650017318928
 • De bloembollensector is op zoek naar een innovatieve en praktische oplossing om de aantasting van tulpen door de galmijt te voorkomen

  Geplaatst: 06 november 2022
  Elk jaar wordt er in Nederland voor 400 miljoen euro aan tulpenbollen gekweekt en geëxporteerd. Maar de tulp wordt bedreigd door de tulpengalmijt: een klein, spinachtig diertje (0.2 mm) dat met het bl
  Lees meer
 • Minister Adema: wegnemen beperkingen alternatieven en inzetten op weerbare teeltsystemen 🔒

  Geplaatst: 27 oktober 2022
  Op donderdag 20 oktober jl. was Artemis aanwezig bij het Commissiedebat Gewasbescherming in de Tweede Kamer. Centraal punt van een aantal partijen ging ook in dit debat over (het beperken van) het geb
  Lees meer
  Binnenhof3.jpg?1666898617376
 • Position Paper EBIC over dierlijke bijproducten in Biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 27 oktober 2022
  Eerder hebben wij u geïnformeerd over de openstelling van de consultatie van de Europese Commissie over de lijst van dierlijke bijproducten die zonder verdere officiële controles mogen worden gebruikt
  Lees meer
 • Motie van BBB voor stimulerings-programma’s Geïntegreerde Gewasbescherming aangenomen

  Geplaatst: 24 oktober 2022
  Tijdens het onlangs gehouden Tweede Kamer debat over de concept verordening ‘Duurzaam gebruik Gewasbeschermingsmiddelen’ ofwel Sustainable Use of pesticide Regulation (SUR) is een aangehouden motie al
  Lees meer
 • "Dringende oproep voor alternatieven en snelle biocontrol-toelating om doelstellingen 2030 te halen"

  Geplaatst: 24 oktober 2022
  Onlangs is een seminar georganiseerd door EP-lid Martin Hlaváček, de International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA) en de Microbial Plant Protection Products Task Force met het Europees Par
  Lees meer
 • Nieuwe regels voor Micro-organismen

  Geplaatst: 19 oktober 2022
  De Europese Commissie heeft vier uitvoeringsverordeningen aangenomen tot wijziging van de huidige voorschriften voor micro-organismen. De nieuwe voorschriften weerspiegelen de laatste wetenschappelijk
  Lees meer
 • Tweede Kamer stuurt aan op verlagen milieu-impact en meer groene alternatieven binnen nieuwe EU-verordening Duurzaam gebruik Gewasbescherming 🔒

  Geplaatst: 13 oktober 2022
  Lees meer
  Binnenhof4.jpg?1665656230781
 • Geef uw mening: Lijst van dierlijke bijproducten in meststoffen en biostimulanten 🔒

  Geplaatst: 13 oktober 2022
  De consultatie van de Europese Commissie over de lijst van dierlijke bijproducten die zonder verdere officiële controles mogen worden gebruikt is sinds  26 sept jl. opengestelden loopt nog tot 24 okto
  Lees meer
 • Claims Biostimulant voor planten 🔒

  Geplaatst: 07 oktober 2022
  Sinds 16 juli 2022 is het mogelijk om biostimulanten onder Europese wet op de markt te brengen. De wet die dit mogelijk maakt is verordening (EU) 2019/1009 Fertilising Product Regulation (FPR), welke
  Lees meer
  NEN.png?1665139440656
 • Reactie Artemis op EU voorstel ‘Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen’ SUR 🔒

  Geplaatst: 20 september 2022
  In afstemming met de Werkgroep Wet- & Regelgeving Bioprotectans binnen Artemis en de Europese koepel IBMA heeft Artemis haar reactie gegeven op het EU voorstel om de Sustainable Use of plant protectio
  Lees meer
 • Geef uw reactie: Consultatie 'SUR' ter vervanging van de richtlijn 'SUD' 🔒

  Geplaatst: 27 juli 2022
  In het verlengde van de Farm to Fork (F2F) strategie, met als ambitieuze doelstelling reductie met 50% van chemische gewasbeschermingsmiddelen in 2030, heeft de Europese Commissie op 22 juni het voors
  Lees meer
 • Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw 🔒

  Geplaatst: 22 juli 2022
  De afgelopen periode zijn er diverse ontwikkelingen omtrent toepassing gewasbescherming buiten de landbouw. Er is een voorstel tot wetswijziging   in de maak. In juni heeft hieromtrent een debat in de
  Lees meer
 • Geactualiseerd nationaal actieplan duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen 2022 t/m 2025 🔒

  Geplaatst: 18 juli 2022
  Lees meer
  Tweede-kamer.jpg?1658140151606
 • Biostimulanten blijven beschikbaar voor Nederlandse boeren & tuinders!

  Geplaatst: 07 juli 2022
  De impact van de nationale implementatie van een EU-verordening over biostimulanten is beperkt. Het blijft vooralsnog mogelijk om biostimulanten die nog niet voldoen aan de Europese eisen in Nederland
  Lees meer
 • Geen aanpassing gebruiksvoorschriften voor strokenteelt

  Geplaatst: 06 juli 2022
  Lees meer
 • 'Biostimulanten' - Diverse Europese consultaties (eerste deadline = 20 juli 2022) 🔒

  Geplaatst: 29 juni 2022
  Beste leden, Hierbij willen wij u attenderen op een drietal mogelijkheden om uw reactie te geven aangaande Europese wetgeving en de nieuwe meststoffen verordening(EU) 2019/1009 waaronder ook de biosti
  Lees meer
  IMG_6370.jpg?1656503302966
 • Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en biocontrol gepubliceerd 🔒

  Geplaatst: 23 juni 2022
  Lees meer
  Coccinella_magnifica01-2.jpg?1655982743004
 • Geluiden uit de Tweede Kamer 🔒

  Geplaatst: 22 juni 2022
  Onlangs is het Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen gehouden in de Tweede Kamer. Deze wordt gevoerd door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onder voorzitterschap va
  Lees meer
 • Terugblik webinar over AgroRecover, E-label, Agrocloser en meer 🔒

  Geplaatst: 25 mei 2022
  Lees meer
  webinar.png?1650017318928
 • WEBINAR “Openstelling Sabe Regeling”

  Geplaatst: 21 mei 2022
  RVO organiseert een Webinar over de volgende openstelling van de Sabe-regeling van de projectsubsidies op 1 juni a.s. en biedt een mooie kans om input te krijgen om een succesvolle aanvraag in te dien
  Lees meer
 • Gewasbescherming krijgt aandacht in het politieke debat

  Geplaatst: 13 mei 2022
  De afgelopen periode is de Tweede Kamer een aantal keer in debat gegaan met minister Staghouwer van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In de Tweede Kamer hebben Tjeerd de Groot (D66) en Derk B
  Lees meer
 • Webinar: 'EU Fertilising Products with industry – How to CE mark your products' (23 mei 2022)

  Geplaatst: 10 mei 2022
  De Europese Meststoffenverordening treedt op 16 juli van dit jaar in werking. De Europese Commissie organiseert op maandag 23 mei via Webex een digitale sessie over deze nieuwe regelgeving voor de ind
  Lees meer
  wetgeving-europa.jpg?1652188441600
 • Snelle aanpassing nationale Meststoffenwet vereist voor toepassing Biostimulanten in Nederland 🔒

  Geplaatst: 03 mei 2022
  Snelle aanpassing nationale Meststoffenwet vereist voor toepassing Biostimulanten in Nederland
  Lees meer
 • Uitnodiging voor een digitale bijeenkomst over AgroRecover, E-label, Agrocloser en meer

  Geplaatst: 15 april 2022
  Lees meer
  webinar.png?1650017318928
 • Sinaasappelolie: wereldwijd al succesproduct, toelating hindert opmars in Nederland

  Geplaatst: 06 april 2022
  Twintig jaar geleden komt er een nieuwe methode voor biologische plaagbestrijding uit een onverwachte hoek: de citrus industrie, groot in Zuid-Afrika. Voordat de Nederlandse land- en tuinbouw gebruik
  Lees meer
 • Rondetafelgesprek Vaste Kamercommissie LNV: consensus over schadelijkheid chemie, wachten op wetgeving

  Geplaatst: 18 januari 2022
  Tweede Kamerleden delen de zorgen die er zijn rond het gebruik van chemische middelen in de land- en tuinbouw. Het is echter aan diezelfde Tweede Kamer om de toepassing biologische middelen – biocontr
  Lees meer
 • Artemis praat Tweede Kamer bij tijdens rondetafelgesprek op 12 januari - kijk live mee

  Geplaatst: 10 januari 2022
  Op woensdag 12 januari is er een rondetafelgesprek op initiatief van de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onderwerp: gezonde gewassen en gezonde bodem. Je kunt live meekijken!
  Lees meer
  iconfinder_right_arrow_next_forward_navigation_3994400.svg?1641843419876
 • Toelating groene middelen: als Artemis-lid kun je het Ctgb helpen 🔒

  Geplaatst: 10 november 2021
  De toelating van groene middelen gaat nog lang niet voortvarend genoeg. Dat punt is ook in het Uitvoeringsprogramma ‘Gewasbescherming 2030’ geconstateerd. Het is vooral de regelgeving die ons in de we
  Lees meer
 • OPROEP: Doe mee met de Groene Graadmeter 2021! 🔒

  Geplaatst: 10 november 2021
  Om meer groene middelen (sneller) op de markt te kunnen brengen, moeten we kunnen aantonen dat het aanbod nu nog te klein is. Daarom participeert Artemis vanaf 2021 in de Groene Graadmeter. Alle Artem
  Lees meer
 • Workshops voor Artemis leden ‘KPI ontwikkeling voor biodiversiteit’ 🔒

  Geplaatst: 20 oktober 2021
  Leden van Artemis zijn uitgenodigd voor de workshops ‘KPI ontwikkeling voor biodiversiteit’ in november en december. 
  Lees meer
 • Openstelling SABE regeling op 1 november 2021 🔒

  Geplaatst: 20 oktober 2021
  De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit najaar opnieuw open. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller t
  Lees meer
 • Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen door de rechter vernietigd 🔒

  Geplaatst: 26 november 2020
  Nefyto en Artemis blijven zorgvuldig en verantwoord gebruik adviseren.
  Lees meer
 • Artemis & Agrodis maken onvrede over de term "onafhankelijke bedrijfsadvisering" kenbaar aan de Minister 🔒

  Geplaatst: 23 november 2020
  Artemis & Agrodis maken onvrede over de term "onafhankelijke bedrijfsadvisering" kenbaar aan de Minister
  Lees meer
 • CEN maakt begin met formulering normen voor biostimulanten voor verordening 2019/1009 🔒

  Geplaatst: 06 juni 2020
  De Europese Commissie heeft het Europese normalisatie-instituut CEN opdracht gegeven normen te formuleren waaraan biostimulanten moeten voldoen. Dat is een uitwerking van de nieuwe wetgeving op dit ge
  Lees meer
 • Uitvoeringsplan gewasbescherming 2030 is nagenoeg gereed 🔒

  Geplaatst: 06 juni 2020
  De overheid legt samen met genoemde partijen de hand aan de vertaling van deze visie naar een uitvoeringsplan. Dit plan bevat onder meer een groot aantal acties van alle deelnemende partijen, die de t
  Lees meer