U bent hier:

"Kennisinfrastructuur versterken voor versnellen geïntegreerde gewasbescherming"

Minister Adema (LNV) wil de kennisinfrastructuur versterken om tot een versnelling te komen van de advisering over en toepassing van geïntegreerde gewasbescherming. De organisaties Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw kunnen zich erin vinden dat de minister op deze wijze uitwerking wil geven aan afspraken in het Coalitieakkoord.

In een brief aan de Tweede Kamer schetst minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een plan van aanpak. De minister acht het van belang om het algehele kennisniveau van (teelt)adviseurs te verhogen en versterkt te richten op geïntegreerde gewasbescherming. Tevens komt er een periodieke verplichting voor boer en tuinder om een onafhankelijke adviseur te consulteren voor strategisch advies. Dit sluit aan bij voorstellen voor toekomstige EU wetgeving (SUR). Daarnaast maakt het sturen op doelen met behulp van benchmarking deel uit van de plannen van de minister.

Afspraken coalitieakkoord

Met de Kamerbrief geeft Adema vervolg aan zijn toezegging aan de Tweede Kamer om uitwerking te geven aan afspraken in het Coalitieakkoord. Die zijn erop gericht om de omslag naar geïntegreerde gewasbescherming te versnellen. In de Kamerbrief van 23 december 2022 liet de minister weten het van belang te achten om de wijze van uitvoering zorgvuldig te bespreken met de partijen die betrokken zijn bij het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Kennisinfrasteuctuur versterken

Met de voorliggende uitwerking wordt de huidige sterke Nederlandse kennisinfrastructuur verder versterkt. En daar kunnen de samenwerkende stakeholders op dit dossier Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw zich in vinden. Versterking van het advies over geïntegreerde gewasbescherming komt de hele keten ten goede en daarmee kan de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden verlaagd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en biologie zullen een belangrijkere plaats in gaan nemen om gewassen te behoeden voor onkruiden, ziekten en plagen. De ingezette lijn voor geïntegreerde gewasbescherming in de land- en tuinbouwsectoren wordt hiermee versterkt.

Actieve houding organisatie en overheid om doelen te bereiken

Het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 omvat een gezamenlijke ambitie met strategische doelen  gericht op weerbare plant- en teeltsystemen, verbinding landbouw en natuur en nagenoeg geen emissies en residuen. Sturen op concrete doelen met behulp van benchmarking zien genoemde organisaties als een belangrijk instrument om de transitie in de land- en tuinbouw te bewerkstelligen.

Wij verwachten van de overheid een actieve houding om de benchmarking mogelijk te maken, zoals regelgeving en financiële ondersteuning. Als organisaties staan wij klaar om het uit te voeren. Wij hebben hiervoor reeds acties en projecten uitgezet. Bij het Uitvoeringsprogramma gaat het onder meer om het Agrodis Transitie Programma en de pilots in diverse sectoren van Artemis. BO Akkerbouw en haar 12 leden werken in het kader van het Actieplan Plantgezondheid aan het initiatief Geïntegreerd teeltadvies. Agrodis, Artemis en BO Akkerbouw werken zo actief met het ministerie van LNV aan de verdere uitwerking van zijn beleidsvoorstellen.

Documenten in dit artikel

Brief Minister Adema - Invulling voornemens tot loskoppeling van verkoop en advies
[PDF | 5 pagina's | 103 kB | 8 februari 2023 | kamerstuk DGA / 26401256]

Meer informatie?

Heeft u aanvullende vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met Helma Verberkt  (directeur Artemis).
Tip: Dit en ander nieuws voortaan sneller ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.