U bent hier:

Wereldwijd akkoord over biodiversiteit

Op de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties (VN) in Montreal (Canada) is met bijna 200 landen een akkoord gesloten over biodiversiteitsherstel.

Wereldwijd verdwijnen op land en in de zee veel soorten en gaan ecosystemen hard achteruit. Daarom is afgesproken dat in 2030 in elk geval 30 procent van de aarde beschermd moet zijn. Nu heeft bijna 16 procent van het land en de binnenwateren en iets meer dan 8 procent van de zeeën en oceanen een officiële beschermde status. Met striktere natuurbescherming, natuurherstel en minder milieu-emissies willen de landen gezamenlijk inzetten op biodiversiteitsherstel. Met biodiversiteit wordt al het leven op aarde bedoeld: van planten en dieren tot micro-organismen en schimmels.

De afgelopen decennia is de biodiversiteit in hoog tempo afgenomen, doordat verschillende soorten dieren en planten zijn verdwenen en bestaande populaties steeds kleiner worden. Door ecosystemen hun oorspronkelijke functie terug te geven en met elkaar te verbinden willen de landen de biodiversiteitsstatus van natuurgebieden verbeteren. Verder moet in 2030 het aantal bekende en mogelijke invasieve soorten worden gehalveerd om de biodiversiteit te bevorderen. Tegen 2050 moet het uitsterven van soorten definitief een halt toe zijn geroepen.

Binnen de Nederlandse land- en tuinbouw is ook steeds meer aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit, zowel op het bedrijf als in de omgeving van de bedrijven. Dit is in lijn met de Europese Biodiversiteitsstrategie en het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming (UP) 2030. Een van de doelen in het UP is verbinden van land- en tuinbouw en natuur. Om dit kracht bij te zetten zijn wij als Artemis als partner aangesloten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De biodiversiteitsdoelen zijn ambitieus. Artemis en haar leden zoeken voortdurend naar nieuwe methoden om te komen tot weerbare planten en teeltsystemen in samenwerking met de natuur. Graag ondersteunen wij hiermee de land- en tuinbouwsectoren om de biodiversiteitsambities te realiseren. Dit vraagt echter ook om wettelijke aanpassingen zoals versneld laagrisico- en biologische middelen beschikbaar te krijgen voor de teler.