U bent hier:

Werkbezoek Stichting Natuur en Milieu aan Artemis

Onlangs hebben Rob van Tilburg, directeur van Stichting Natuur & Milieu (SN&M), en Berthe Brouwer, Programmaleider duurzame landbouw SN&M, een werkbezoek gebracht aan Artemis.

Het werkbezoek vond plaats op vrijdag 26 mei bij Paprikakwekerij Dalipa in Bleiswijk. Vanuit zowel Artemis als SN&M was behoefte tot nadere kennismaking. Binnen het Uitvoeringsprogramma Visie Plantgezondheid 2030 (UP 2030) wordt reeds samengewerkt samen met veel andere stakeholders en het ministerie van LNV. In een prettig en constructief overleg hebben Bart Sosef (voorzitter Artemis) en Helma Verberkt (directeur Artemis) de visie, standpunten en het werk van Artemis toegelicht.

Groener Nederland

Rob van Tilburg heeft vanuit SN&M toegelicht hoe zij als constructieve milieuorganisatie zich inzetten voor een groener Nederland en in het bijzonder voor een groene land- en tuinbouw met aandacht voor biodiversiteit en waterkwaliteit. Oplossingen zien zij door samen te werken aan duurzame oplossingen, waarbij ze zich richten op een snelle transitie naar natuur inclusieve kringloop landbouw met diverse robuuste teeltsystemen waarin landbouw en natuur elkaar versterken en bijbehorende systeemprikkels

Werkbezoek bij Paprikakwekerij Dalipa in Bleiswijk

Vervolgens is een bezoek gebracht aan de paprikakas van Dalipa waar eigenaar Paul Moerman en bedrijfsleider Arian van der Burg een inkijk gegeven hebben van de huidige manier van gewasbescherming met inzet van een sterk en weerbaar gewas, gesloten watergeefsysteem, gebalanceerde voeding en preventief inzetten van diverse biologische bestrijders.

Tijdens de rondgang werd onder grote belangstelling de huidige preventie- en biologische bestrijdingsmethodieken toegelicht. Dalipa start schoon en werkt zoveel mogelijk met biologische bestrijders en groene middelen. Tot op heden blijkt dat dit jaar tot zeer goede resultaten te leiden.

Foto: Van links naar rechts: Rob van Tilburg (SN&M), Berthe Brouwer (SN&M), Bart Sosef (Artemis) en Arian van der Burg (Dalipa).

De wondere wereld van de biologische bestrijding werd met grote belangstelling bekeken in het gewas. Zo werden geparasiteerde luizen gevonden en ei-afzetting van roofmijten

Foto: Van links naar rechts: Berthe Brouwer (SN&M), Arian van der Burg (Dalipa), Rob van Tilburg (SN&M) en Bart Sosef (Artemis)

Systeemaanpak in gewasbescherming

Wij hebben namens Artemis op een prettige wijze kennis gemaakt met de betrokken en deskundige mensen op het land- en tuinbouwdossier binnen SN&M. De systeemaanpak in gewasbescherming was een centraal punt in het overleg: uitgaan van een sterk gewas in combinatie met biologie en technologie. Vanuit Artemis werd benadrukt dat ook veel biocontrol producten onder de categorie gewasbeschermingsmiddelen vallen. Uitbannen van alle middelen raakt daarmee ook de verduurzaming in de gewasbescherming en de biologische teelt. Bij de inzet van gewasbeschermingsmiddelen wordt vanuit beide partijen gepleit om naar systeemwijziging en de milieu-impact van middelen te kijken. In een vervolgoverleg zullen wij kijken hoe wij elkaar kunnen versterken op een aantal dossiers.

Foto: Van links naar rechts: Rob van Tilburg (SN&M), Bart Sosef (Artemis), Berthe Brouwer (SN&M), Arian van der Burg (Dalipa) en Helma Verberkt (Artemis)