U bent hier:

Onze doelen

Gezamenlijk met onze leden werkt Artemis aan deze doelen

#1: Mind-set verandering

Artemis staat voor de uitdaging om de mindset van telers te veranderen. We werken actief aan het vergroten van de kennis over biologische oplossingen, onder andere door presentaties en gesprekken met belangrijke stakeholders, zoals LTO. Er is echter nog steeds weerstand en beperkte visie op biologische middelen bij sommige stakeholders. We blijven vastberaden in onze missie om deze mindset te veranderen en streven naar een duurzamere toekomst waarin biologische oplossingen een belangrijke rol spelen.

#2: Nieuwe biologische producten en weerbaardere teeltsystemen

Het aanbod van chemische middelen neemt snel af, maar telers ervaren nog steeds een gebrek aan voldoende biologische alternatieven. Het rechtstreeks vervangen van chemische middelen door biologische middelen is geen haalbare optie vanwege de verschillende werkingsmechanismen. Een systeemaanpak is nodig waarin biologische middelen gezamenlijk worden ingezet om ziekten en plagen vrijwel geen kans te geven. Dit vereist echter dat de teeltsystemen weerbaar worden gemaakt. Het is daarom essentieel dat de ontwikkeling van weerbaardere teeltsystemen en nieuwe biologische producten door Artemis-leden hand in hand gaan.

#3: Externe factoren beïnvloeden voor nog betere acceptatie

Kennisdeling is een belangrijk aspect, maar er zijn ook externe factoren die telers kunnen motiveren om zich te verdiepen in biologische methoden. Het streven naar meer biologische gewasbescherming wordt breed ondersteund door verschillende partijen, waaronder consumenten, retailers, milieuorganisaties zoals Natuur en Milieu en Greenpeace, adviseurs en toeleveranciers. Hun invloed, bewust of onbewust, heeft al impact op telers. Dit kan een stimulans zijn om een andere benadering van gewasbescherming te omarmen.

#4: Experimentele pilots organiseren

Om de beoogde transitie in gewasbescherming in de land- en tuinbouw tegen 2030 daadwerkelijk te realiseren, is er nog veel werk aan de winkel. Weerbare planten en teeltsystemen zijn nog niet voldoende ontwikkeld en er moet nog kennis en producten worden verzameld. Een effectieve benadering zou zijn om dit proces te starten in een experimentele setting, met de betrokkenheid van een aantal telers, waarbij alle beschikbare kennis, producten, toeleveranciers en adviseurs worden samengebracht.

#5: Kennis delen

Naarmate er meer kennis beschikbaar komt over biologische middelen, groeit het vertrouwen van telers in deze oplossingen. Als kennispartner speelt Artemis een essentiële rol in dit proces door het vergaren en breed verspreiden van kennis. Daarnaast streven we ernaar om een faciliterende rol te vervullen bij het vertrouwelijk delen van kennis, zowel tussen onze leden als met belangrijke stakeholders zoals telers, adviseurs, Ctgb en NVWA.