U bent hier:

Alle afkortingen en begrippen toegelicht

ALV

Algemene Leden Vergadering

Deze wordt conform de statuten één keer per jaar gehouden.

Biocontrol

Biocontrol verwijst naar een methode om schadelijke organismen voor planten of plantaardige producten te bestrijden met behulp van natuurlijke biologische middelen of identieke stoffen. Deze middelen omvatten micro-organismen, halfchemicaliën (semiochemicals), extracten van plantaardige producten (zoals beschreven in artikel 3, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1107/2009), en ongewervelde macro-organismen.

Het doel van biocontrol is om op duurzame en milieuvriendelijke wijze schadelijke organismen te beheersen, waardoor de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen wordt verminderd en de natuurlijke balans in het ecosysteem wordt bevorderd.

CEN

European Committee for Standardization

 

Het Europese Comité voor Normalisatie is een vereniging die de Nationale Normalisatie Organisaties van 34 Europese landen samenbrengt. De nationale Nederlandse organisatie is de NEN.

 

Website: www.cencenelec.eu

EBIC

European Biostimulants Industry Counsil

EBIC is een organisatie die de belangen van de biostimulantensector in Europa vertegenwoordigt. EBIC speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van het gebruik van biostimulanten in de landbouw, stimuleert onderzoek en ontwikkeling op dit gebied, en werkt aan de totstandkoming van passende regelgeving en beleid. De organisatie werkt samen met belanghebbenden uit de industrie, de academische wereld en beleidsmakers om de bewustwording en acceptatie van biostimulanten te vergroten en hun rol in duurzame landbouwpraktijken te benadrukken.

 

Artemis is de nationale vertegenwoordiging van EBIC in Nederland.

 

Bezoek de website van EBIC op: www.biostimulants.eu

ENVI committee

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety


(Commissie Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement)

 

website: www.europarl.europa.eu/committees/nl/envi/about

FPR regeling

Fertilising Products Regulation

Onder deze regeling mogen meststoffen die aan de gestelde kwaliteits- en veiligheidsstandaarden voldoen in de gehele EU vrij op de markt gebracht worden. Deze producten zijn herkenbaar aan de CE-markering

Deze regeling heeft tot doel de markttoegang voor meststoffen en biostimulanten te vergemakkelijken door gemeenschappelijke regels vast te stellen voor het in de handel brengen van deze producten in de EU-lidstaten. Het reguleert de kwaliteit, samenstelling, etikettering en verpakking van meststoffen en biostimulanten, en het introduceert ook een systeem voor het toekennen van een EU-keurmerk voor bepaalde producten.

Deze verordening bevordert ook het gebruik van hernieuwbare en duurzame grondstoffen in meststoffen en stelt grenswaarden vast voor onzuiverheden in meststoffen om de milieubescherming te verbeteren.

Gewas

"Het gewas" verwijst naar een verzameling planten die op een specifieke locatie worden geteeld. Wat land- en tuinbouw onderscheidt van de natuur, is het feit dat bij land- en tuinbouw planten op gestructureerde wijze worden samengebracht in plantverbanden. Dit stelt boeren en tuinders in staat om de biologische interacties tussen de geteelde planten te optimaliseren en de onderlinge relaties te versterken. Door zorgvuldig planten bij elkaar te zetten, wordt de biologische buffering vergroot en kunnen de planten elkaar op positieve wijze beïnvloeden.

KBG

Klantbordgroep

 

Een groep van personen met diverse achtergronden, ervaringen en expertise die wordt samengebracht om advies, feedback en suggesties te geven aan een individu, organisatie, project of beleidsinitiatief. De rol van een klankbordgroep kan variëren afhankelijk van het specifieke doel en de context waarin deze is opgericht. 

Natuur

De inbedding van het teeltsysteem in de regio. Als dat natuur is kun je dan de die omliggende natuur zo inrichten dat die bijdraagt aan de biologische buffering in het teeltsysteem (en omgekeerd zorgen dat de natuur geen last heeft van het teeltsysteem ernaast) .

NEN

Nederlands Normalisatie-instituut

 

Een organisatie die zich bezighoudt met normalisatie, oftewel het vaststellen van normen en standaarden voor verschillende producten, diensten en processen. De belangrijkste taak van NEN is het ontwikkelen, publiceren en beheren van nationale en internationale normen die van toepassing zijn op diverse sectoren en industrieën.
In Europa worden alle nationale organisaties samengebracht onder de zogenaamde CEN.

 

www.nen.nl

NGF (Nationaal Groeifonds)

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op 2 terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei. Lees over het Nationaal Groeifonds.

Notified Body

Een onafhankelijke, geaccrediteerde instantie voor conformiteitsbeoordeling die door de Europese Commissie is aangemeld en is goedgekeurd door alle EU-lidstaten om certificeringsbeoordelingen uit te voeren.

Non-paper

Een non-paper (Frans: note libre = vrije nota of notitie) is een onofficieel document dat – gewoonlijk in internationale context – wordt gebruikt als discussiedocument om ideeën over toekomstig beleid te onderzoeken.

Een voorbeeld voor een non-paper in beevamd met de SUR vindt u hier

Plant

De biologische buffering om de intrinsieke weerbaarheid (geïnduceerde resistentie en andere afweer, microbioom, metabole routen voor opname en groei e.d.) te ondersteunen. Het gaat om het individu: plant (met onderdelen wortel, stengel, bladeren en bloem), zaad, bol e.d.

PPS

Publiek-Private Samenwerking 

Hierbij werken bedrijven samen met overheden of maatschappelijke organisaties aan projecten. Bijvoorbeeld bij het bouwen van huizen en wegen. Dat kan een financiële samenwerking (donaties en sponsoring) zijn, maar ook een meer inhoudelijke samenwerking (kennis en netwerken). De partijen werken samen aan een maatschappelijk en vaak ook een commercieel doel.

SCoPAFF

Alternatief: PAFF Committee

Afkorting voor: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed

(het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Voeding en Diervoeder)

 

Dit is een essentieel orgaan in de Europese Unie dat expertadviezen geeft over maatregelen met betrekking tot voedsel- en diervoederveiligheid, diergezondheid en -welzijn, en plantengezondheid. Het bestaat uit vertegenwoordigers van alle EU-landen en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Europese Commissie. De taak van PAFF omvat de gehele voedselvoorzieningsketen, en het zorgt ervoor dat de EU gezondheidsrisico's op elk productiestadium effectief kan aanpakken.

 

Het comité is onderverdeeld in 14 secties. Op de officiele website kunnen de agenda's en beknopte verslagen van alle meetings worden gedownload.

Standing Army

Een "standing army" verwijst naar een populatie natuurlijke vijanden die in het gewas (in grote aantallen) aanwezig is om eventuele toenemende populaties van plaaginsecten direct aan te pakken. Deze voortdurend aanwezige populatie van natuurlijke vijanden moet zich kunnen voeden met alternatieve voedselbronnen. Niet alle typen insecten of mijten zijn geschikt voor een "standing army", omdat sommige natuurlijke vijanden zich alleen kunnen ontwikkelen bij de aanwezigheid van een plaag.

Stichting STORL

STORL is een stichting die zich bezig houdt met de opruiming van verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen en gewasverzorgingsproducten. Hun missie is het organiseren en uitvoeren van een duurzaam en kosten efficiënt inzamelsysteem voor lege verpakkingen en restanten in de land- en tuinbouw in Nederland. 

De afkorting STORL staat voor Stichting Opruiming Restanten en Lege verpakkingen in de Landbouw.

SUD

Sustainable Use of Pesticides Directive 

De richtlijn "duurzaam gebruik van pesticiden" is in 2009 vastgesteld als een van de follow-up van de thematische strategie van de Commissie voor een duurzaam gebruik van pesticiden. De lidstaten van de EU dienden de nationale bepalingen ter omzetting ter omzetting van de SUD in hun nationale wetgeving uiterlijk op 26 november 2011 in werking te doen treden. De Commissie achtte het passend een evaluatie van de SUD uit te voeren waarin ook de problemen met de uitvoering, handhaving en de toepassing ervan in de lidstaten. Dit werk werd uitgevoerd als een back-to-back beoordeling, die zowel een evaluatie als een effectbeoordeling omvatte. De Commissie hoopte de beoordeling te kunnen gebruiken om te komen met een nieuw wetgevingsvoorstel voorstel in te dienen om de SUD tegen het eerste kwartaal van 2022 te herzien, zoals vermeld in de strategie "Farm-to-Fork "

SUR

Sustainable Use of plant protection products Regulation (EU) 2021/2115
(Verordening duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen) 

Meer informatie: Sustainable Use of Pesticides 

Teeltsysteem

Een teeltsysteem omvat de interactie tussen gewassen en hun omgeving op een perceel. Het is een geplande benadering waarbij technieken zoals kassen, gewasrotatie, tussengewassen, strokenteelt en bloemstroken worden toegepast om de biologische buffering te vergroten. Door deze technieken strategisch in te richten, wordt het ecosysteem bevorderd en ontstaat een gebalanceerde omgeving die gunstig is voor de gezondheid en productiviteit van de gewassen. Het doel is om duurzame landbouwpraktijken te stimuleren, de biodiversiteit te bevorderen en de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen.

TG

Themagroep 

Deze afkorting wordt vooral binnen Artemis gebruikt voor de 3 themagroepen:
Wet- & Regelgeving;  Kennis & Bewustwording; Communicatie & Profilering

Verordening (EG) nr. 1107/2009

Het voornaamste doel van deze verordening, die sinds juni 2011 van kracht is, is het beschermen van de gezondheid van mens, dier en milieu door het reguleren en harmoniseren van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

WP

Werkpakket 

Deze afkorting wordt onder andere gebruikt in de klantbordgroep van het project "Akkerbouw op zand"