ALV

ALV = Algemene Leden Vergadering

Deze wordt conform de statuten één keer per jaar gehouden.

Biocontrol

De bestrijding van voor planten of plantaardige producten schadelijke organismen met behulp van natuurlijke middelen van biologische oorsprong of daaraan identieke stoffen, zoals micro-organismen, halfchemicaliën (semiochemicals), extracten van plantaardige producten als omschreven in artikel 3, lid 6, of Verordening (EG) nr. 1107/2009, of ongewervelde macro-organismen.

EBIC

European Biostimulants Industry Counsil

Hoe kan ik lid worden van Artemis?

Elke producent of handelaar van biologische producten, die ingeschreven staat bij de Nederlandse Kamer van Koophandel kan lid van Artemis worden. U kunt voor meer informatie over de voorwaarden contact opnemen met het secretariaat van Artemis.

Nog onzeker? Neem een kijkje in de BROCHURE

Gewas

De verzameling planten. En hier onderscheidt land-/tuinbouw zich van de natuur, want we gaan bij land-/tuinbouw in plantverbanden planten bij elkaar zetten. Hier gaat het dus om de biologische buffering van de onderlinge relatie van de geteelde planten te verhogen.

KBG

Klankbordgroep

Natuur

De inbedding van het teeltsysteem in de regio. Als dat natuur is kun je dan de die omliggende natuur zo inrichten dat die bijdraagt aan de biologische buffering in het teeltsysteem (en omgekeerd zorgen dat de natuur geen last heeft van het teeltsysteem ernaast) .

standing army

Hiermee wordt een populatie natuurlijke vijanden bedoeld, die in het gewas (massaal) aanwezig is en een eventueel oplopende populatie van plaaginsecten direct te kunnen aanpakken. Deze altijd aanwezige populatie van natuurlijke vijanden moet zich dan van alternatief voedsel kunnen voeden. Bepaalde natuurlijke vijanden kunnen zich alleen ontwikkelen bij aanwezigheid van een plaag. Daarom zijn niet alle type insecten of mijten geschikt voor een "standing army".

SUD

Sustainable Use of Pesticides Directive

De richtlijn "duurzaam gebruik van pesticiden" is in 2009 vastgesteld als een van de follow-up van de thematische strategie van de Commissie voor een duurzaam gebruik van pesticiden. De lidstaten van de EU dienden de nationale bepalingen ter omzetting ter omzetting van de SUD in hun nationale wetgeving uiterlijk op 26 november 2011 in werking te doen treden. De Commissie achtte het passend een evaluatie van de SUD uit te voeren waarin ook de problemen met de uitvoering, handhaving en de toepassing ervan in de lidstaten. Dit werk werd uitgevoerd als een back-to-back beoordeling, die zowel een evaluatie als een effectbeoordeling omvatte. De Commissie hoopte de beoordeling te kunnen gebruiken om te komen met een nieuw wetgevingsvoorstel voorstel in te dienen om de SUD tegen het eerste kwartaal van 2022 te herzien, zoals vermeld in de strategie "Farm-to-Fork "

SUR

Sustainable Use of plant protection products Regulation (EU) 2021/2115
(Verordening duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen)

Meer informatie: Sustainable Use of Pesticides 

Plant

De biologische buffering om de intrinsieke weerbaarheid (geïnduceerde resistentie en andere afweer, microbioom, metabole routen voor opname en groei e.d.) te ondersteunen. Het gaat om het individu: plant (met onderdelen wortel, stengel, bladeren en bloem), zaad, bol e.d.

PPS

Publiek-Private Samenwerking

Hierbij werken bedrijven samen met overheden of maatschappelijke organisaties aan projecten. Bijvoorbeeld bij het bouwen van huizen en wegen. Dat kan een financiële samenwerking (donaties en sponsoring) zijn, maar ook een meer inhoudelijke samenwerking (kennis en netwerken). De partijen werken samen aan een maatschappelijk en vaak ook een commercieel doel.

TG

Themagroep 

Deze afkorting wordt vooral binnen Artemis gebruikt voor de 3 themagroepen:
Wet- & Regelgeving;  Kennis & Bewustwording; Communicatie & Profilering

Teeltsysteem

Hier doet de omgeving van de gewassen op het perceel mee. Hoe kun je die zo inrichten via techniek (b.v. kassen) of rotaties,/tussengewassen/strokenteeelten/bloemstroken etc. dat biologische buffering wordt verhoogd

WP

Werkpakket

Deze afkorting wordt onder andere gebruikt in de klantbordgroep van het project "Akkerbouw op zand"