Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

Filter

In voorbereiding: werkgroep Nuttige insecten

20130924 GW056 13

Inmiddels zijn de voorbereidingen in gang gezet om een werkgroep ‘Nuttige insecten’ op te zetten. Het wordt de derde werkgroep die actief is binnen de themagroep Wet-en Regelgeving, naast Biologische gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten. Tot voor kort speelde er op dit gebied niet zo veel, maar de laatste tijd wordt het steeds meer. Het gaat dan onder meer om afstemming van werkingsprotocollen, maar ook om transportaangelegenheden  door de coronacrisis.

Wilt u zich nog aanmelden voor deze werkgroep, dan is een email naar info@artemisnatuurlijk.nl voldoende.

Artemis sluit zich aan bij VEX

bees ddca2c20db19b9a9

Artemis heeft zich aangesloten bij de VEX, de beleidsgroep Veterinaire Exportbelemmeringen. Via Artemis heeft IBMA een international ‘letter of support‘ geschreven om aandacht te vragen voor ongehinderd transport van nuttige insecten en nematoden. Deze en andere support letters heeft Artemis gebruikt om dit op hoger op de agenda te krijgen bij het ministerie van LNV.

NIEUWE VOORZITTER THEMAGROEP KENNIS & BEWUSTWORDING

Guido Halbersma

Met Guido Halbersma heeft de themagroep Kennis & Bewustwording een nieuwe voorzitter. In het dagelijks leven is Guido teamleider technical specialist bij Van Iperen. Per direct gaat Guido ook zitting nemen in het bestuur van Artemis

Contributie

shutterstock 387062149

Zoals afgesproken buigt het bestuur zich over de contributiesystematiek. Er zijn verschillende opties die binnen het bestuur aan de orde zijn geweest en die nu verder worden uitgewerkt. Zodra een voorstel op tafel ligt gaan wij met de leden in overleg. Op de geplande algemene ledenvergadering in 2020 wordt dit onderwerp geagendeerd.

Artemis zet stap richting meer zichtbaarheid

20111007 M056 13

Voor ons werk is het belangrijk dat goed zichtbaar is waar we ons voor inzetten en wat we beogen. Daarom heeft de themagroep Communicatie & Profilering de afgelopen weken veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van een actief communicatiebeleid. 

Lees meer voor leden

IBMA en Artemis gaan beter kijken naar een strategische agenda ketenpartners

CrysopaLarve4 uitgesneden

Opvallende constatering tijdens de meest recente vergadering van de National Groups van de IBMA: de koepel IBMA en ook de landen-leden (zoals Artemis) communiceren goed naar alle stakeholders op het gebied van gewasbescherming en de overheid. De communicatie met ketenpartijen schiet echter tekort.

Lees meer voor leden

Corona-update: Ook activiteiten Artemis lopen vertraging op

corona update

De wereldwijde opmars van het coronavirus raakt iedereen. Ook voor Artemis hebben de afgekondigde overheidsmaatregelen gevolgen. Plannen die in voorbereiding of zelfs al in uitvoering waren, zijn tijdelijk opgeschort. Ook worden we als leden geconfronteerd met de onmogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen.

Lees meer voor leden

Uitvoeringsplan gewasbescherming 2030 is nagenoeg gereed

20130206 M306 13

In de zomer van 2019 heeft de overheid de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 naar de Tweede Kamer gestuurd. De visie is mede-ondertekend door Agrodis, Artemis, Cumela, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Plantum, UvW en VEWIN. Centraal hierin staat de transitie naar weerbare plant- en teeltsystemen. Daarin gaan de de biocontrol- en biostimulantproducten van de Artemis-leden een belangrijke rol spelen.

Lees meer voor leden

Eerste pilots akkerbouw staan op stapel voor 2020

shutterstock Koolveld

Onderdeel van het uitvoeringsplan dat deel uitmaakt van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 zijn ook praktijkpilots. Hoewel het plan nog niet gereed is, wil Artemis vaart maken met de praktijkproeven. Dit seizoen staan de eerste experimenten op het programma, in nauwe samenwerking met brancheorganisatie BO Akkerbouw.

Lees meer voor leden

Project Akkerbouw op zand van start

IMG 4442

De WUR gaat van start met het project Akkerbouw op zand. Dit is een praktijkonderzoek gericht op de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen. Daarbij is de afspraak gemaakt dat waar mogelijk producten en kennis van Artemis-leden worden ingezet.