Ga direct naar de inhoud.

Actueel  nieuws

Bekijk hier het archief van verstuurde nieuwsbrieven

Filter

Hoge opkomst tijdens de Artemis kennisdag 2021

DSCF7863 1

Op donderdag 11 november vond na één jaar pauze weer de jaarlijkse Artemis Kennisdag plaats. Dit jaar stond deze dag in het teken van weerbare teeltsystemen in de akkerbouw en tuinbouw. 

> Bekijk de samenvatting

Lees meer

Toelating groene middelen: als Artemis-lid kun je het Ctgb helpen

nieuws

Het CTGB heeft Artemis en Nefyto gevraagd met input te komen om het toelatingsbeleid te optimaliseren.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

OPROEP: Doe mee met de Groene Graadmeter 2021!

groene meter

Vanaf 2021 participeert Artemis in de Groene Graadmeter! Alle Artemis leden worden opgeroepen, om relevante data aan te leveren.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Algemene ledenvergadering Artemis op 24 november 2021

IMG 00061

Het bestuur heeft de directie van alle aangesloten leden van Artemis uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering , die dit jaar wordt gehouden op 24 november.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Bestuursverkiezing - aftredingen en herbenoemingen

IMG 9860

Twee bestuursleden van Artemis zijn dit jaar conform de statuten aftredend en stellen zich opnieuw herkiesbaar. Het bestuur vraagt alle leden om eventuele tegenkandidaten tot uiterlijk 20 november kenbaar te maken aan het secretariaat.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Openstelling SABE regeling op 1 november 2021

Sabe regeling

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit najaar opnieuw open. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller te laten landen op het boerenerf.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Lobby Taskforce Microbial voor microbiële gewasbescherming in EU-verband

crops large

Recent hebben zes bedrijven een Taskforce Microbial [link: https://www.microbialppptaskforce.eu/] opgezet om gezamenlijk een sterke lobby in de EU te gaan starten. Doel: voorkomen dat bestaande microbiële gewasbeschermingsmiddelen hun toelating verliezen en om nieuwe versneld toegelaten te krijgen.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Lobby voor biocontrol in de EU onder leiding van Frankrijk

schimmel 1

Frankrijk wil een rol als voortrekker gaan spelen bij de vergroening van de land- en tuinbouw in de EU. Daarbij moet biocontrol een belangrijke rol gaan spelen. Dat meldde de Franse IBMA-afvaardiging bij de laatste IBMA-meeting in september. Frankrijk is de eerste helft van 2022 voorzitter van de EU.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Onderzoek Groene Gewasbescherming WUR uitgebreid naar glasteelt

shutterstock 71056237

Al enige jaren voert WUR in opdracht van het ministerie van LNV omvangrijk praktijkonderzoek naar nieuwe weerbare systemen uit voor de open teelten in akkerbouw, bloembollen en fruit. Op initiatief van Artemis was in het uitvoeringsprogramma een actie opgenomen om dit onderzoek uit te breiden naar de glasteelt. Dit verzoek is inmiddels door LNV gehonoreerd.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

‘Gezonde planten’ belangrijk thema in Nationale Tuinbouwagenda 2019-2020

IMG 3257 1

Greenports Nederland heeft met een groot aantal partijen de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 opgesteld. Een belangrijk onderwerp is het thema Gezonde Planten. Een werkgroep gaat enkele pilots vanuit het uitvoeringsprogramma - met name gericht op telers- door trekken naar de gehele keten, tot aan de retail.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Financiering Artemis-pilots met voorrang behandeld en goedgekeurd

IMG 4410

Het ministerie van LNV heeft nog geen financieel groen licht gegeven voor alle pilots die in het uitvoeringsprogramma zijn opgevoerd. De controle op de staatssteunregeling blijkt ingewikkelder dan voorzien. Wel is deze zomer de financiële bijdrage voor de Artemis-pilots akkerbouw en bloembollen goedgekeurd.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Bloembollenpilots starten met evaluatie bij vier teeltbedrijven

bloembollen 2038683779 Large

Vier bollentelers zijn bereid gevonden om mee te werken aan de pilot in het kader van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. Dat zijn Schouten Tulips/Ekoflora, Apeldoorn Bloembollen, Huiberts Biologische Bloembollen en Boon & Breg. In eerste instantie zijn alle knelpunten in kaart gebracht waar telers in de bedrijfsvoering tegenaan lopen. Die gesprekken zijn gevoerd met een team bestaande uit Saskia Houben (Wageningen Plant Research), Guido Halbersma (Artemis) en Michel Jansen (Artemis en Vertify).

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming vastgesteld: praktijk is aan het woord

20111007 M056 13

Begin dit jaar is het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming vastgesteld, het plan om in 2030 te komen tot weerbare plant- en teeltsystemen. De volgende fase is het uitvoeren van het programma. Daar is begin dit jaar al een start mee gemaakt, met pilots in een aantal gewassen. Tegelijkertijd wordt de organisatie achter de schermen opgetuigd. Dat bestaat uit werkgroepen, een transitieteam, een programmabureau en een klankbordgroep. Namens Artemis zijn we met directeur Piet Boonekamp vertegenwoordigd in de kerngroep, inmiddels getransformeerd tot transitieteam. Bart Sosef (general manager Biobest) is lid van de stuurgroep. Hoe is de uitvoering gestructureerd?

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Webinar terugkijken? "Een weerbare landbouw met de biologie centraal - gaat dat lukken?"

webinar Artemis

Op 7 juli organiseerde Artemis een webinar met o.a. de gastsprekers: Alex Datema en Felix Wäckers. Had je geen gelegenheid om dit webinar live te volgen? Je kunt het hier alsnog bekijken.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Nieuw bij Artemis: Soiltech

logo soiltech payoff rgb w.311x126

In de vorige Update konden we al Holland Fyto en Vital Fluid welkom heten als nieuwe Artemis-leden. In deze Update weer een nieuwkomer.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Je kennis van stikstof verdiepen? Doe het gesubsidieerd!

corn field 440338 1920

Met ingang van 31 mei gaat de SABE-regeling opnieuw open. We schreven al eerder over de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsvoering en Educatie, die gericht is op het verduurzamen van de landbouw.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Pilotproject 'Botrytis in de teelt van tulp'

tulpenveld 6

Artemis is in 2020 gestart met pilots om gezamenlijk met telers de potentie van de biocontrol- en biostimulantproducten te onderzoeken op hun eigen bedrijf. Er is ook gestart met de bloembollenpilot. Dit jaar wordt in de tulpenteelt binnen de bloembollenpilot gekeken naar de analyse van de huidige knelpunten (monitoringsfase). Daarna zullen we aan u als Artemis lid productinput vragen voor deze knelpunten (in 2022).

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Ter nagedachtenis aan Bas Nijhof

rouwroos 1

 

Geachte leden van Artemis,

Heden ochtend bereikt ons het bericht dat de heer Bas Nijhof, Nijhof Biologische Gewasbescherming, plotseling is overleden. Dit onverwachte overlijden heeft ons zeer geschokt.

De heer Nijhof heeft Artemis altijd een warm hart toegedragen. Wij hebben hem leren kennen als een kritisch maar zeker als een betrokken persoon. Betrokken bij de ontwikkeling van de biologische gewasbescherming. Bij de transitie naar Artemis 2.0 heeft de heer Nijhof zijn visie op de biologische gewasbescherming, toegespitst op de aanpak d.m.v. biologische bestrijders en bestuivers, vaak gedeeld.  Wij zullen hem missen!

 

Wij wensen zijn familie eveneens als zijn collega’s sterkte toe om dit onverwachte verlies te verwerken.

Het bestuur van Artemis

Verkorte samenvatting uitvoeringsprogramma

Logo uitvoeringsprogramma Gewasbescherming

Het Uitvoeringsprogramma gewasbescherming bestaat uit een groot aantal acties, elk gewijd aan een van de partners, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de uitvoering van die actie. Er zijn daarin meer dan 150 acties beschreven. Er is een (Engelstalige) samenvatting voor IBMA en haar leden samengesteld, waarin alleen acties beschreven worden, die verband houden met de registratie en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Uw mening: Is er behoefte dan wel interesse in uniforme etiketinstructies voor biostimulanten?

Uw mening telt 1

Het bestuur van de MMD overweegt om een opdracht uit te zetten bij het Nutriënten Management Instituut en instructies te laten opstellen voor het inrichten van etiketten van de productfunctiecategorieën uit de Europese Meststoffen Verordening. Voor de afbakening van de opdracht is vervolgens relevant voor welke meststoffen-groepen de instructies wel of niet opgesteld moeten worden.

Geef uw mening!
Is er volgens u behoefte aan handzame etiketinstructie voor biostimulanten (PFC 6a en 6b)? 

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Uw producten in praktijkproeven akkerbouw?

Akkerbouw op zand

Een oproep aan leden van Artemis die interesse hebben om hun producten in proeven mee te nemen: rotaties van aardappel, suikerbiet, peen, ui, wintergerst, mais op zandgrond.

Wageningen UR voert twee grote systeemproeven uit, één in Lelystand (Boerderij voor de Toekomst voor klei/zavel) en in Vredepeel (Akkerbouw op Zand). De systeemproef in Lelystad wordt door de overheid gefinancierd vanaf 2018 – 2022 en is deelname van Artemis en haar leden tot nu toe beperkt. Na verwachting zal die i.h.k.v. het Uitvoeringsprogramma worden voortgezet en kan mogelijk ook de deelname van Artemis worden versterkt. Dan kan onderstaand verzoek wellicht straks doorgetrokken worden naar Lelystad.

Heeft uw bedrijf veelbelovende producten en wilt u mee doen?

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

PPS-project Green Deal leidt tot twee veelgelezen studies om toelating te vereenvoudigen

Green deal aanbesteden

Samen met onder andere IBMA en de WUR heeft Artemis in 2015 een aanvraag voor het PPS-project Green Deal ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Met het PPS-project ‘Kennisopbouw en integratie t.b.v. efficiënte ontwikkeling en toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen’ wilden de projectpartners de toelating van biologische middelen in de land- en tuinbouw vereenvoudigen. De PPS Green Deal sloot aan bij de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen 2015-2019. De goedgekeurde aanvraag heeft uiteindelijk geleid tot een tweetal wetenschappelijke studies om knelpunten in het toelatingstraject uit de weg te ruimen. Een jaar na publicatie blijken beide artikelen veelvuldig te zijn bekeken.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Rechter verklaart gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen onverbindend

Rechter hamer

Nefyto en Artemis blijven zorgvuldig en verantwoord gebruik adviseren.

Vandaag werd bekend dat het gerechtshof Den Haag in een uitspraak in hoger beroep, ingesteld door Nefyto en Artemis, een streep heeft gehaald door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Sinds oktober 2016 gold dit verbod voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, later voor alle professioneel gebruik buiten de landbouw, met uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn in de loop van de tijd verder beperkt.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Piet Boonekamp presenteert standpunt Artemis aan de minister

Piet Boonekamp speech2

Piet Boonekamp vertegenwoordigde alle Artemis leden tijdens de presentatie van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en gaf in een pitch aan minister Schouten (foto) het standpunt van Artemis, naar aanleiding van de achterbanraadpleging afgelopen zomer.
Lees hier het ervaringsbericht van Piet:

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

UITVOERINGSPROGRAMMA TOEKOMSTVISIE GEWASBESCHERMING 2030 NAAR DE TWEEDE KAMER VERSTUURD

UP2030

Maandag 28 september jl. heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 met een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het ‘Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ wordt onder andere ingezet op meer onderzoek en pilotprojecten om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk die zo min mogelijk behoefte heeft aan chemische (hoog risico) gewasbeschermingsmiddelen en daarmee beter in balans met natuur en milieu. 

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Artemis zoekt een nieuwe directeur. Iets voor u?

board

Met het naderende afscheid van de huidige directeur Piet Boonekamp in het vooruitzicht zoekt Artemis per direct een opvolger. Die nieuwe Artemis directeur kan verder bouwen aan onze ambities om al in 2030 de stap te zetten naar weerbare gewassen en teeltsystemen.

Lees meer

OPROEP: Bedrijfsprofiel al ingeleverd?

Bedrijfsprofielen

Geen Artemis zonder leden. Daarom geven we jullie graag een podium op onze nieuwe website. Al eerder hebben we gevraagd of iedereen een bedrijfsprofiel wil inleveren.  stuur een kort profiel naar het secretariaat. We plaatsen de tekst samen met het bedrijfslogo.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

OPROEP: Deel je successen!

succes story 1

Heb je ook zo’n succes-story te melden? Een succes waar je trots op bent én de sector blij maakt? Zet voor één keer je Hollandse nuchterheid opzij en deel dat succes. 

Hoe schrijf je een succes-story?

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

More than 970 biocontrol industry representatives at ABIM 2021 in Basel – a strong boost for our nature based solutions

abim logo

At the 16th edition of ABIM, co-organized by FiBL and the International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA), representatives of the biocontrol industry met from 19-20 October 2021. This worldwide event for the biocontrol industry took place live in Basel again. More than 970 participants from 44 nations were able to network together, face to face, as well as listen to inspiring presentations and panel discussions. Business meetings between delegates and our 71 exhibitors took place throughout the event. Both SMEs and large enterprises were well represented. An amazing number of innovations were presented. These are essential tools to facilitate the transformation to a sustainable agriculture.

Lees meer

Eerste pilot in de akkerbouw verloopt voorspoedig

shutterstock 113190169

Onderdeel van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV, zijn concrete acties om de transitie naar weerbare planten en teeltsysteem te bewerkstelligen. Artemis heeft het initiatief genomen om pilotprojecten op te zetten. Momenteel loopt de eerste, in de akkerbouw. Deelnemende telers zijn enthousiast.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Workshops voor Artemis leden ‘KPI ontwikkeling voor biodiversiteit’

Same voor Biodiversiteit

Leden van Artemis zijn uitgenodigd voor de workshops ‘KPI ontwikkeling voor biodiversiteit’ in november en december. 

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Artemis werkt succesvol mee aan behoud oudste biologische middel

Bacillus t. 1

In het jaar 2015 was er een voedselveiligheidsprobleem in sla in Duitsland, toegeschreven aan Bacillus. Zeer waarschijnlijk Bacillus ceraeus. Maar omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen B. ceraeus en Bacillus thurengiensus (een soort die al 50 jaar als biologisch gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt), werd B. thurengiensus ook genoemd.

Omdat er geen goede toets beschikbaar was om beide soorten te onderscheiden, bleef ook B. thurengiensus onder verdenking. Reden voor Artemis om samen met de WUR wel een moleculaire toets te ontwikkelen. Die komt er nu, vijf jaar later.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Artemis krijgt eigen folder!

Artemis folder concept

Steeds eer bedrijven tonen interesse, om zich aan te sluiten bij het nieuwe Artemis. Met dat doel is er folder van 4 pagina’s ontwikkeld, die belangstellenden in kort bestek bijpraat over Artemis en onze gezamenlijke doelstellingen. 

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Artemis verstuurt reactie op Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

agenda

Overheid en diverse stakeholders - waaronder Artemis - hebben vlak voor de zomer de laatste hand gelegd aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Het programma is maandag 28 september gepubliceerd. Voor Artemis is het positief dat de inhoud in grote lijnen aansluit bij onze eigen visie. Onderdeel van de totstandkoming was een raadpleging van de achterban. Ook Artemis is in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven...

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Lobby Taskforce Microbial voor microbiële gewasbescherming in EU-verband

bacteria

Recent hebben zes bedrijven een Taskforce Microbial  opgezet om gezamenlijk een sterke lobby in de EU te gaan starten. Doel: voorkomen dat bestaande microbiële gewasbeschermingsmiddelen hun toelating verliezen en om nieuwe versneld toegelaten te krijgen.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

LTO webinar bladluisbestrijding

webinar Artemis 1

Vrijdag 3 juli 2020 gaf Herman Vermeer namens Artemis een presentatie over natuurlijke vijanden in de bladluisbestrijding tijdens een webinar van Glastuinbouw Nederland.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Akkerbouwpilots gaan eerste jaar van uitvoering in

potatoes 3690562 1920

Pilots op twee teeltbedrijven moeten de kennis en bewustwording vergroten rondom groene middelen, met het oog op het toenemende verlies van reguliere gewasbeschermingsmiddelen. Vorig jaar is een eerste begin gemaakt met twee pilots die een aantal jaren gaan lopen. Beide bedrijven zijn gevestigd in de provincie Flevoland. Met de betrokken telers is een inventarisatie gemaakt van de optimalisatiepunten en problemen waar zij in hun teelten (aardappel en ui) en grondsoorten (zand en klei) mee te maken hebben. Dit teeltseizoen is het eerste waarin concrete (deel)oplossingen van Artemis-leden in de praktijk worden beproefd. Een overzicht van de stand van zaken.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Artemis verwelkomt nieuwe leden

samen2

De afgelopen maanden mocht Artemis een 6-tal nieuwe leden verwelkomen: Jadis AgriCrehumus BVPlantoSys Nederland BV, CZAV, Woodchem-DeBroersAndermatt Nederland

 

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

PPS-project Green Deal leidt tot twee veelgelezen studies om toelating te vereenvoudigen

Green deal aanbesteden

Samen met onder andere IBMA en de WUR heeft Artemis in 2015 een aanvraag voor het PPS-project Green Deal ingediend bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Met het PPS-project ‘Kennisopbouw en integratie t.b.v. efficiënte ontwikkeling en toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen’ wilden de projectpartners de toelating van biologische middelen in de land- en tuinbouw vereenvoudigen. De PPS Green Deal sloot aan bij de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen 2015-2019. De goedgekeurde aanvraag heeft uiteindelijk geleid tot een tweetal wetenschappelijke studies om knelpunten in het toelatingstraject uit de weg te ruimen. Een jaar na publicatie blijken beide artikelen veelvuldig te zijn bekeken.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Nieuwe voorzitter werkgroep biologische bestrijders en bestuivers

Johannette Klapwijk 1

In de laatste bijeenkomst van de themagroep Wet- & Regelgeving is Johannette Klapwijk (Koppert) als nieuwe voorzitter benoemd van de werkgroep biologische bestrijders en bestuivers.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen door de rechter vernietigd

Rechter hamer

Vandaag werd bekend dat het gerechtshof Den Haag in een uitspraak in hoger beroep, ingesteld door Nefyto en Artemis, een streep heeft gehaald door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Sinds oktober 2016 gold dit verbod voor het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, later voor alle professioneel gebruik buiten de landbouw, met uitzonderingen. Deze uitzonderingen zijn in de loop van de tijd verder beperkt.
Nefyto en Artemis blijven zorgvuldig en verantwoord gebruik adviseren.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie GB2030 naar de 2e kamer verstuurd

UP2030

Tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie en natuur- en milieubescherming slaan samen de handen ineen met overheid en toezichthouders om te werken aan een trendbreuk in gewasbescherming.
Benieuwd naar de reactie van Artemis?

Lees meer

Werven van nieuwe leden voor Artemis

IMG 00111

Artemis is een vereniging, die leeft met, door en van haar leden. Om een sterke invloed te kunnen uitoefenen op overheid en andere instanties, is het belang groot, om zo veel mogelijk samen te werken.

Heeft u ideeën, voor welke bedrijven het interessant zou zijn om zich ook aan te sluiten bij Artemis? U kunt hiervoor de factsheet gebruiken, om de voordelen en activiteiten van Artemis in korte vorm te presenteren. Of meldt mogelijke potentiële leden ook bij het secretariaat. 

Doet Nederland nog mee in Biocontrol?!

IBMA oproep successen

Meer acceptatie van Biocontrol heeft ook te maken met meer bekendheid creëren. Succesvolle cases kunnen de weg plaveien voor een bredere inzet van middelen met een natuurlijke oorsprong. Die voorbeelden zijn er legio, zoals op de website van IBMA te zien is. Helaas komen die bijna allemaal uit andere landen...

Lees meer

CEN maakt begin met formulering normen voor biostimulanten voor verordening 2019/1009

young plant hand

De Europese Commissie heeft het Europese normalisatie-instituut CEN opdracht gegeven normen te formuleren waaraan biostimulanten moeten voldoen. Dat is een uitwerking van de nieuwe wetgeving op dit gebied, die in 2022 effectief moet worden. 

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Artemis verwelkomt nieuwe leden

samen2

De afgelopen maanden mocht Artemis een 6-tal nieuwe leden verwelkomen: 

Jadis Additiva Agri BVCrehumus BVPlantoSys Nederland BV, CZAV, Woodchem-DeBroersAndermatt Nederland

Lees meer

In voorbereiding: werkgroep Nuttige insecten

20130924 GW056 13

Inmiddels zijn de voorbereidingen in gang gezet om een werkgroep ‘Nuttige insecten’ op te zetten. Het wordt de derde werkgroep die actief is binnen de themagroep Wet-en Regelgeving, naast Biologische gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten. Tot voor kort speelde er op dit gebied niet zo veel, maar de laatste tijd wordt het steeds meer. Het gaat dan onder meer om afstemming van werkingsprotocollen, maar ook om transportaangelegenheden  door de coronacrisis.

Wilt u zich nog aanmelden voor deze werkgroep, dan is een email naar info@artemisnatuurlijk.nl voldoende.

Artemis sluit zich aan bij VEX

bees ddca2c20db19b9a9

Artemis heeft zich aangesloten bij de VEX, de beleidsgroep Veterinaire Exportbelemmeringen. Via Artemis heeft IBMA een international ‘letter of support‘ geschreven om aandacht te vragen voor ongehinderd transport van nuttige insecten en nematoden. Deze en andere support letters heeft Artemis gebruikt om dit op hoger op de agenda te krijgen bij het ministerie van LNV.

NIEUWE VOORZITTER THEMAGROEP KENNIS & BEWUSTWORDING

Guido Halbersma

Met Guido Halbersma heeft de themagroep Kennis & Bewustwording een nieuwe voorzitter. In het dagelijks leven is Guido teamleider technical specialist bij Van Iperen. Per direct gaat Guido ook zitting nemen in het bestuur van Artemis

Contributie

shutterstock 387062149

Zoals afgesproken buigt het bestuur zich over de contributiesystematiek. Er zijn verschillende opties die binnen het bestuur aan de orde zijn geweest en die nu verder worden uitgewerkt. Zodra een voorstel op tafel ligt gaan wij met de leden in overleg. Op de geplande algemene ledenvergadering in 2020 wordt dit onderwerp geagendeerd.

Artemis zet stap richting meer zichtbaarheid

20111007 M056 13

Voor ons werk is het belangrijk dat goed zichtbaar is waar we ons voor inzetten en wat we beogen. Daarom heeft de themagroep Communicatie & Profilering de afgelopen weken veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van een actief communicatiebeleid. 

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

IBMA en Artemis gaan beter kijken naar een strategische agenda ketenpartners

CrysopaLarve4 uitgesneden

Opvallende constatering tijdens de meest recente vergadering van de National Groups van de IBMA: de koepel IBMA en ook de landen-leden (zoals Artemis) communiceren goed naar alle stakeholders op het gebied van gewasbescherming en de overheid. De communicatie met ketenpartijen schiet echter tekort.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Corona-update: Ook activiteiten Artemis lopen vertraging op

corona update

De wereldwijde opmars van het coronavirus raakt iedereen. Ook voor Artemis hebben de afgekondigde overheidsmaatregelen gevolgen. Plannen die in voorbereiding of zelfs al in uitvoering waren, zijn tijdelijk opgeschort. Ook worden we als leden geconfronteerd met de onmogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Uitvoeringsplan gewasbescherming 2030 is nagenoeg gereed

20130206 M306 13

In de zomer van 2019 heeft de overheid de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 naar de Tweede Kamer gestuurd. De visie is mede-ondertekend door Agrodis, Artemis, Cumela, LTO Nederland, Natuur en Milieu, Plantum, UvW en VEWIN. Centraal hierin staat de transitie naar weerbare plant- en teeltsystemen. Daarin gaan de de biocontrol- en biostimulantproducten van de Artemis-leden een belangrijke rol spelen.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Eerste pilots akkerbouw staan op stapel voor 2020

shutterstock Koolveld

Onderdeel van het uitvoeringsplan dat deel uitmaakt van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 zijn ook praktijkpilots. Hoewel het plan nog niet gereed is, wil Artemis vaart maken met de praktijkproeven. Dit seizoen staan de eerste experimenten op het programma, in nauwe samenwerking met brancheorganisatie BO Akkerbouw.

Lees meer (exclusief voor Artemis leden)

Project Akkerbouw op zand van start

IMG 4442

De WUR gaat van start met het project Akkerbouw op zand. Dit is een praktijkonderzoek gericht op de ontwikkeling van weerbare teeltsystemen. Daarbij is de afspraak gemaakt dat waar mogelijk producten en kennis van Artemis-leden worden ingezet.

Landbouw zonder chemie

landbouw zonder chemie

Op 27 februari was directeur Piet Boonekamp aanwezig bij het congres ‘Landbouw zonder chemie’ in Berkel en Rodenrijs. In zijn presentatie ging Piet in op de noodzaak van gewasbescherming en de barrières die een versnelde toegang van biologische middelen in de weg staan. In een recent interview in Akkerwijzer heeft hij de argumenten nog eens samengevat.

Lees het interview

Hoger beroep tegen de staat uitgesteld

wetgeving europa

Het hoger beroep, dat Artemis en Nefyto hebben aangespannen tegen de staat en op 14 april 2020 gepland stond, is uitgesteld. Onderwerp van het beroep is de wet die vanaf 2016 alle professioneel gebruik van alle typen gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw verbiedt. Samen met de advocaten is een pleitnota voor de zitting opgesteld.